หน้าแรก / THTI Insight / ข้อมูล นำเข้า-ส่งออก / สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนธันวาคม 2565

สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนธันวาคม 2565

กลับหน้าหลัก
07.02.2566 | จำนวนผู้เข้าชม 21319

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนธันวาคม 2565 

ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 491.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออกกลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 318.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.5 และ (2) การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 173.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.9 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้าของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 421.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.3 แบ่งเป็น (1) การนำเข้ากลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 268.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.7 และ (2) การนำเข้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 153.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 โดยภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 69.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

และภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 6,850.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แบ่งเป็น (1) การส่งออก (รวม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 4,438.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และ (2) การส่งออก (รวม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,411.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ขณะที่ภาพรวมการนำเข้า ในปี 2565 มีมูลค่า 5,600.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 แบ่งเป็น (1) การนำเข้า (รวม) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 3,922.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 และ (2) การนำเข้า (รวม) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,678.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้า (รวม) เกินดุล คิดเป็นมูลค่า 1,249.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก 

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า การส่งออกทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ปรับตัวลดลงในเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และลดลงในทุกผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 70.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไปยังตลาดจีน ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.2 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและอินเดียในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 และ 43.4 

และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,015.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและอินเดีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 และ 61.7 

ภาพที่ 4 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

การส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 44.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเส้นด้ายไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.8 และ 10.6 ขณะที่การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดอินเดียในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2

และการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 702.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และ 0.3

ภาพที่ 5 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

การส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 95.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดกัมพูชาและบังกลาเทศ ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.0 และ 12.8 ขณะที่การส่งออกผ้าผืนไทยไปยังตลาดเวียดนามในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2

และการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)  พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,289.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1, 27.7 และ 45.3 ตามลำดับ

ภาพที่ 6 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 173.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก พบว่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและเบลเยียม ปรับตัวลดลงร้อยละ 35.0 และ 22.2 ขณะที่การส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2

และการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,411.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 และ 3.6

ภาพที่ 7 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก

เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า การนำเข้าของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ปรับตัวลดลงในทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และลดลงในเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)

ภาพที่ 8 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 126.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าเส้นด้ายลดลงจากตลาดจีน ลดลงร้อยละ 18.0 ขณะที่การนำเข้าเส้นด้ายในเดือนนี้ นำเข้าเพิ่มขึ้นจากตลาดออสเตรเลียและญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 และ 21.4

และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,895.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3, 148.5 และ 20.3 ตามลำดับ

ภาพที่ 9 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 141.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาตลาดนำเข้าหลัก 3 อันดับแรก พบว่า นำเข้าผ้าผืนลดลงจากตลาดจีน ไต้หวัน และเวียดนาม ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.8, 17.4 และ 37.3 ตามลำดับ

และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)  พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 2,026.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากตลาดจีนและไต้หวัน นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และ 14.2

ภาพที่ 10 แสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้า 108.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากตลาดนำเข้าใน 3 อันดับแรกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7, 75.6 และ 105.5 ตามลำดับ

และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีมูลค่าการนำเข้ารวม 1,138.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2, 68.8 และ 50.6 ตามลำดับ

ภาพที่ 11 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)

ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนธันวาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกไปยังตลาด 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการส่งออกในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้

การส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ในภาพรวม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์ไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0

การส่งออกเส้นด้ายในภาพรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเส้นด้ายของไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นและจีน ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.2 และ 16.6

สำหรับการส่งออกผ้าผืนในภาพรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกผ้าผืนไปยังตลาดเวียดนามและกัมพูชา ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.4 และ 0.9

และการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.9, 7.5 และ.28.5 ตามลำดับ

ภาพที่ 12 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM)

และมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนธันวาคม 2565 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) จากการนำเข้าใน 3 อันดับแรกของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดในภาพรวมของการนำเข้าในแต่ละผลิตภัณฑ์มีดังนี้ 

การนำเข้าเส้นด้ายในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 2.2, 42.4 และ 6.7 ตามลำดับ

การนำเข้าผ้าผืนในภาพรวมเดือนนี้ นำเข้าลดลงที่ร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีน ไต้หวัน และเวียดนาม ลดลงร้อยละ 11.3, 10.3 และ 8.6 ตามลำดับ

และการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มในภาพรวม นำเข้าลดลงเช่นกันที่ร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) โดยนำเข้าลดลงจากตลาดจีนและเวียดนาม ลดลงร้อยละ 13.7 และ 34.0 

ภาพที่ 13 สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนธันวาคม 2565 และภาพรวมในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)

สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่า 491.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนดังกล่าว พบว่า ปรับตัวลดลงในตลาดทั้ง 5 อันดับ

ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) มีมูลค่าการส่งออกรวม 6,850.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยตลาดส่งออกใน 5 อันดับแรก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดจีนที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 แต่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3, 4.0, 6.7 และ 3.6

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลก ในปี พ.ศ.2566 (ปี 2023) อาจต้องเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น ปริมาณการผลิตและการค้าจึงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจมหภาคเป็นสำคัญ ทั้งนี้ องค์กรเศรษฐกิจนานาชาติ เช่น ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ต่างก็พร้อมใจกันคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลง โดยองค์การการค้าโลกได้คาดการณ์ว่า การค้าโลกจะเติบโตเพียงร้อยละ 1 ในปี 2023 ดังนั้น คาดการณ์ภาพรวมการค้าโลก (หมวดเครื่องแต่งกาย) ในปี พ.ศ.2566 จะเติบโตที่ประมาณร้อยละ 0.8-1.5

ขณะที่ภาพรวมการค้าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ.2566 คาดการณ์ว่า อาจปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากปัจจัยของประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น ที่คาดว่าจะประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (ด้านกำลังซื้อ) รวมถึงภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันต้นทุนของผู้ประกอบการภาคการผลิตในประเทศ (พลังงาน วัตถุดิบ และแรงงาน) ที่ปรับเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มในประเทศเช่นกัน

-------------------------------------------------

ข้อมูลอ้างอิง : 

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

        www.just-style.com 

-------------------------------------------------

จัดทำและเรียบเรียงโดย 

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม) 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

7 กุมภาพันธ์ 2566

นำเข้าส่งออกสิ่งทอ, อุตสาหกรรม, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, Import, Export, Textile, Clothing, ปี 2565, เดือนธันวาคม, สะสม, 12 เดือน, THTI, Fashion Intelligence Unit, FIU, FIU_'66