TOP STORIES

TOP STORIES

ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่น (Fashion Retailing)

ธุรกิจค้าปลีก การค้าปลีก (Retailing) หมายความรวมถึง ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือ บริการโดยตรงไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งจะซื้อไปใช้ส่วนตัวไม่ใช่ซื้อเพื่อนําไปใช้ในการทําธุรกิจ ซึ่ง หลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่งสามารถกระทําการค้าปลีกได้แต่ส่วนใหญ่การค้าปลีก มักกระทําโดยผู้ค้าปลีก (Retailers) ซึ่งเป็นผู้ทําธุรกิจที่ยอดขายหลักมาจากการค้าปลีก

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกแฟชั่น

Top 10 Retail Trends for 2016 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน 1. The Workforce Goes Mobile เทคโนโลยีมือถือ ไร้สายเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโฉมธุรกิจมากขึ้นเพื่อตอบรับกับลูกค้าที่ก้าวกระโดดไปกับเทคโนโลยีไร้สาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าติดตัวเข้ามาในร้านอาจจะมีความก้าวหน้ากว่าที่เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของร้านค้าปลีกเคยใช้ทำให้เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือตอบรับและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความทันสมัยเหล่านี้ได้ถูกตรงใจ ผู้บริหารจึงควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่พนักงานในการบริการลูกค้าได้รวดเร็ว อาทิ การจัดการสินค้าคงคลัง (inventory management system) หรือ การบริหารจัดการ ณ จุดขาย Mobile POS ที่สามารถเคลื่อนย้าย ดำเนินการคิดเงิน/จ่ายเงินได้ทุกที่

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING)

“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กำไร จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

Carbon Footprint Labels

Carbon Footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นสวน การใช้งาน และการจัดการชื้นส่วนสิ่งเหลือหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งคิดออกมาเป็นเทียบเท่ากับศักยภาพที่ทาให้โลกร้อนเท่ากับปริมาณกี่เท่าของ CO2 ยังมีก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ประเมินภายใต้พิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

TOP STORIES

Trends in Supply Chain Product Development

บทบาทและความสำคัญของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบแฟชั่นในห่วงโซ่อุปทาน เทรนด์หรือการคาดการณ์แนวโน้มเป็นเสมือนแผนที่นำทางในการดำเนินธุรกิจแฟชั่นให้ไปในทิศทางที่ตรงกับกระแสนิยมหรือความคาดหวังของผู้บริโภค

วิวัฒนาการของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบ

วิวัฒนาการของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในยุคสมัยต่างๆ มีผลต่อการปรับตัวและวิวัฒนาการของการออกแบบ การผลิต และการค้าขายสิ่งทอและแฟชั่น

Trend Forecasters & Leading Fairs

การคาดการณ์เทรนด์เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบของธุรกิจต่างๆทั่วโลก เริ่มต้นก่อนการวางตลาดสินค้าเป็นเวลานาน สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเริ่มกระบวนการคาดการ์เทรนด์ล่วงหน้า 2 ปี หรือเท่ากับฤดูกาลการวางตลาดสินค้า โดยเทรนด์ดังกล่าว จะสอดคล้องกับกับสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อิเลคทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ เส้นใยสังเคราะห์ ยานยนต์ และสถาปัตยกรรม ที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าประมาณ 5 ปี เนี่องจากการกระบวนการวิจัยและทดลองมีความซับซ้อน รวมถึงสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าคงทนที่มีอายุการใช้งานยาว การลงทุนเพื่อการวิจัยเทรนด์มีต้นทุนสูงและใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจึงอาศัยบริการจากองค์กรเฉพาะทางที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ เช่น INTERCOLOR เป็นสมาคมธุรกิจ เช่น COTTON USA และ COLOR MARKETING GOURP เป็นหน่วยงานรัฐ เช่น Design Council ของอังกฤษ และ inFASH ของประเทศไทย รวมถึงธุรกิจที่ปรึกษาเช่น Carlin และธุรกิจขายข้อมูล เช่น WGSN อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลขากงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลก ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการจัดหาสินค้าและการออกแบบของแบรนด์ต่างๆทั่วโลก ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้ใช้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และระดับความซับซ้อนของการออกแบบ

FASHION & Textile Trend Report Spring/Summer 2017 จากงาน Premiere Vision Paris 2016 ตอน (2)

FABRIC TREND HIGHLIGHT Spring/Summer 2017 จากงาน Premiere Vision Paris 2016 เครดิต เรื่องและภาพจาก http://www.premierevision.com/ งาน Premiere Vision Paris 2016 เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการทำสำรวจกลุ่มผ้าที่ได้รับความสนใจสูงสุดจากผู้ซื้อที่มาร่วมงาน SS 2017 ได้แก่ กลุ่มผ้าพื้นและผ้าที่มีการตกแต่งสูง ฤดูกาลนี้ผ้าที่เบา (lightness) มีอิทธิพลต่อทุกกลุ่มสินค้า ผ้าที่มีความเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกแห้งดูเหมือนเก่ามีสนิม ผ้ามีการผสมผสานเทคนิคต่างๆเข้าไปในตัวให้ใช้ได้กับการใช้งานทุกๆวัน แต่ยังดูเรียบง่ายและความรู้สึกสดชื่นละเอียดอ่อนแบบฤดูใบไม้ผลิ

TOP STORIES

อุตสาหกรรมสิ่งทอ : ปัจจัยผลักดันให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโต

จากการรายงานตัวเลขล่าสุด อุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชาส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตที่แท้จริงของประเทศ ทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2559

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาส 1/2559 สำหรับการผลิตเครื่องประดับทุกประเภทปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 โดยการผลิตเครื่องประดับเพชร เครื่องประดับบุคคล และเครื่องประดับเทียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76 33.04 และ 1.59 YoY ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของการผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและในตลาดโลก แม้ว่าดัชนีผลผลิตจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าไตรมาส 4/2558 ซึ่งน่าจะเป็นผลของฤดูกาลมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นของการผลิตในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นการส่งสัญญานที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังมีความเสี่ยงและข้อจำกัดอยู่มาก

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2559

การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้ายังคงปรับลดลงในไตรมาส 1/2559 โดยการผลิตหนังฟอกและตกแต่งหนังมีดัชนีผลผลิตลดลงจาก 83.59 ในไตรมาส 1/2558 เป็น 71.50 ในไตรมาส 1/2559 คิดเป็นการปรับลดลงร้อยละ 14.46 YoY ดัชนีผลผลิตของการผลิตรองเท้าทุกประเภทลดลงจาก 96.83 เป็น 83.69 ในไตรมาส 1/2559 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.57 YoY มีเพียงการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางที่มีดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 88.17 ในไตรมาส 1/2558 เป็น 91.35 ในไตรมาส 1/2559 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 YoY การเพิ่มขึ้นของการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางเป็นการตอบสนองต่อการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์การเดินทางจากมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สถานการณ์การผลิตหนังฟอกและการตกแต่งหนังสะท้อนให้เห็นว่าอุปสงค์ทั้งในตลาดภายในประเทศและในตลาดต่างประเทศยังมีทิศทางการขยายตัวอย่างจำกัดต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หนังฟอกเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ การผลิตรองเท้ายังคงปรับตัวลดลงตามแรงกดดันทางด้านอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ (การส่งออกรองเท้าโดยรวมลดลงในไตรมาส 1/2559)

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2559

ในไตรมาสที่ 1/2559 คาบเกี่ยวไตรมาส 2/2559 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังมีการผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2558 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับลดลงร้อยละ 7.04 9.47 6.04 และ 25.40 YoY สำหรับการผลิตเส้นใยสิ่งทอ การผลิตผ้าผืน การผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้าถัก และการผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้าทอ ตามลำดับ การลดลงของผลผลิตในอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความไม่มั่นใจของผู้ผลิตต่อการขยายตัวของตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อการส่งออก สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกสิ่งทอในไตรมาส 1/2559 ที่ลดลงร้อยละ 6.27 YoY ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ความไม่ชัดเจนของการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่ยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง (ได้แก่ จีน และประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่) และแนวโน้มการลดลงของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลก เป็นปัจจัยสำคัญที่ลดทอนความมั่นใจของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยและกดดันให้ตลาดสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังมีความอ่อนแอและเปราะบาง

TOP STORIES

ระเบียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็กของสาธารณรัฐประชาชนจีน

The Standardization Administration of China (SAC) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อกำหนด GB 31701-2015 “SafetyTechnical Code for Infants and Children Textile Products” ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับทารกและเด็ก ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป แต่สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และปฏิบัติติตามข้อกำหนดดังกล่าว อนุญาตให้วางจำหน่ายได้จนถึงตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

Timberland ตั้งมาตรฐานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลังจากที่ได้ตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท Timberland แบรนด์ที่เน้นเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งต้องการเพิ่มการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ผลิต ตั้งแต่รองเท้า เสื้อผ้า ไปจนถึงเครื่องประดับ

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้ายเดือน มีนาคม พ.ศ.2559-พฤษภาคม พ.ศ.2559

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้าย ส่งสัญญาณเตือนระยะรุนแรง โดยปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรงและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น ส่วนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบในระยะด้น ได้แก่ มูลค่าการนำเข้าฝ้าย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ปริมาณการจำหน่ายพอลิเอสเทอร์ในประเทศ และ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

ภาษีนำเข้าทองคำในอินเดียอาจเพิ่มสูงขึ้น

หัวหน้าขององค์กรการค้าชั้นนำแห่งหนึ่ง ได้ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอินเดียจะเพิ่มภาษีนำเข้าทองคำประมาณ 2%-5% โดยทำให้ภาษีรวมเป็น 15% และมีการเสนอให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิต จิวเวลรี่

TOP STORIES

ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่น (Fashion Retailing)

ธุรกิจค้าปลีก การค้าปลีก (Retailing) หมายความรวมถึง ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือ บริการโดยตรงไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ซึ่งจะซื้อไปใช้ส่วนตัวไม่ใช่ซื้อเพื่อนําไปใช้ในการทําธุรกิจ ซึ่ง หลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่งสามารถกระทําการค้าปลีกได้แต่ส่วนใหญ่การค้าปลีก มักกระทําโดยผู้ค้าปลีก (Retailers) ซึ่งเป็นผู้ทําธุรกิจที่ยอดขายหลักมาจากการค้าปลีก

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกแฟชั่น

Top 10 Retail Trends for 2016 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน 1. The Workforce Goes Mobile เทคโนโลยีมือถือ ไร้สายเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโฉมธุรกิจมากขึ้นเพื่อตอบรับกับลูกค้าที่ก้าวกระโดดไปกับเทคโนโลยีไร้สาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าติดตัวเข้ามาในร้านอาจจะมีความก้าวหน้ากว่าที่เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของร้านค้าปลีกเคยใช้ทำให้เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือตอบรับและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความทันสมัยเหล่านี้ได้ถูกตรงใจ ผู้บริหารจึงควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่พนักงานในการบริการลูกค้าได้รวดเร็ว อาทิ การจัดการสินค้าคงคลัง (inventory management system) หรือ การบริหารจัดการ ณ จุดขาย Mobile POS ที่สามารถเคลื่อนย้าย ดำเนินการคิดเงิน/จ่ายเงินได้ทุกที่

การจำแนกเส้นใยพืช Conventional plant fibres

โดยทั่วไปเส้นใยสิ่งทอแบ่งเป็น เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์ (man-made fibres)

เส้นใยพืช (Plant fibres)

เส้นใยที่ใช้ประโยชน์ได้จำนวนมากได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ใบ ลำต้น (bast fibres) ผลและเมล็ด ขนาดและรูปทรงของเส้นใยเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับส่วนของพืชที่ให้เส้นใย

TOP STORIES

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING)

“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กำไร จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

Carbon Footprint Labels

Carbon Footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นสวน การใช้งาน และการจัดการชื้นส่วนสิ่งเหลือหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งคิดออกมาเป็นเทียบเท่ากับศักยภาพที่ทาให้โลกร้อนเท่ากับปริมาณกี่เท่าของ CO2 ยังมีก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ประเมินภายใต้พิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

EU Flower

EU – Flower สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของสหภาพยุโรป เป็นตราสัญลักษณ์ฉลากสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่แสดงให้เห็นว่า สินค้าเหล่านั้นมีการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในการผลิต, กระบวนการผลิตเป็นสินค้า และผลกระทบของ คุณภาพสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งมีข้อกำหนดในสินค้าหลายชนิด รวมถึงสินค้าสิ่งทอด้วย โดยข้อกำหนดใหม่ที่มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เพิ่มเติมสาระสำคัญในบางส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมตั้งแต่ การเลือกเส้นใยในการผลิตสินค้าสิ่งทอจากแหล่งผลิตเส้นใยที่คำ นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคน้อยที่สุด และคุณภาพของสินค้า สิ่งทอที่มีความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่

วัสดุสิ่งทอสำหรับการกรองสาร (Textile Materials for Filtration)

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอหรับใช้เป็นตัวกรอง (Filter)โดยมีการแสดงให้เห็นถึง ความหมายของการกรอง ชนิดและประเภทของการกรอง ชนิดของตัวกรองหรือใส้กรองที่ผลิตมาจากวัสดุสิ่งทอประเภทต่างๆ สมบัติการกักเก็บอนุภาค ตลอดจนโครงสร้างของผ้าทอที่ส่งผลต่อการกรองสาร โดยปัจจุบันนี้มีการนำเอาวัสดุสิ่งทอประเภทเส้นใยสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการกรองสาร หรือกรองอากาศมากขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอที่จะใช้เป็นตัวกรองสารที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันออกไป

TOP STORIES

TOP STORIES

TOP STORIES

SME PROMOTION PROJECT II

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2 (SMEs Promotion Project II)

Textile Insight

THTI Activities

May 26, 2016

สถาบันฯสิ่งทอมอบฉลากสิ่งทอ smart fabric แก่ผู้ประกอบการ

26 พ.ค.59 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มอบใบประกาศนียบัตรรับรองฉลาก Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ แก่ผู้ประกอบการ โดยมีผู้บริหารกิจการและผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรมจัสมินแกรนด์ ถนนพระราม 4 ประกอบไปด้วย

May 26, 2016

KES เครื่องมือสู่นวัตกรรมผ้าผืน

26 พ.ค.59 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “KES ไขกุญแจสู่นวัตกรรมผืนผ้าด้วยสัมผัสแห่งอนาคต” (KES: Key to fabric innovation through future touch) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 3) ปีงบประมาณ 2559 โดยมี Dr.Sachiko Sukigara ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ถ.พระราม 4

May 25, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมยินดี 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพส.

25 พ.ค.59 สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบรอบ 28 ปี โดยมี นางสาววันเพ็ญ เนาสราญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วม และนายภาณุวัฒน์ ตริยากูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC) ศูนย์กล้วยน้ำไท อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

May 04, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ แนะพิมพ์ดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4 พ.ค.59 สถาบันฯสิ่งทอ จัดสัมมนา “พิมพ์ดิจิตอล....แพรวพราวด้วยความสดใสและชัดเจน” กิจกรรมพัฒนาเส้นใยจากวัตถุดิบภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Apr 28, 2016

คลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านศึกษาดูงานภาคอีสาน

28-30 เม.ย. 59 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นำผู้ประกอบการคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านศึกษาเยี่ยมชมงานจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน ภายใต้โครงการ พัฒนาผ้าทอเมืองน่าน ปีงบประมาณ 2559 โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา

Apr 26, 2016

สถาบันฯสิ่งทอเผยองค์ความรู้เซลลูโลสประดิษฐ์สู่เส้นใยธรรมชาติ โอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

26 เม.ย. 59 นายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดเสวนา เซลลูโลสประดิษฐ์ เส้นทางใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแนวโน้มของนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy