TOP STORIES

TOP STORIES

รายงานการพยากรณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ไตรมาส 3/2559: เม.ย.-พ.ค.)

ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยและของโลกในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีสัญญานบ่งชี้ไปในทางที่เศรษฐกิจจะยังคงมีความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ธนาคารโลกมีการปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและของอาเซียนลงเล็กน้อย ซึ่งน่าจะมีผลทำให้อุปสงค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงอ่อนแอต่อไปอีกในไตรมาส 3/2559 และอาจจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 4/2559 ด้วยปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตของรายได้ในเศรษฐกิจหลักๆ ของโลก ทำให้การขยายตัวของตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลกยังเป็นไปได้อย่างจำกัด นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการที่เศรษฐกิจจีนอาจจะมีการชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้จากปัญหาหนี้เสียภายในประเทศของจีน ซึ่งก็จะทำให้ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหดตัวลง และสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยก็จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากสินค้าจีน อย่างไรก็ตาม ยังคงตัวเลขการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกในไตรมาสที่ 3/2559 และ 4/2559 คงเดิมแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกมาก แต่เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2/2559 และแนวโน้มการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing Policy) ของธนาคารกลางยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยและอาเซียนมีการขยายตัวได้ตามการคาดการณ์ที่ประมาณร้อยละ 3-3.5 การขยายตัวของตลาดอาเซียนในอัตราที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ในไตรมาส 1/2559 จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าการพยากรณ์การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มน่าจะอยู่ในเกณฑ์เดิม คือมีการขยายตัวเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเดือน พฤษภาคม 2559

สภาพตลาดโดยรวมของอัญมณีและเครื่องประดับ เดือน พฤษภาคม 2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมเครื่องประดับบุคคลมีการเพิ่มขึ้นสูงสุด การจำหน่ายสินค้าในระดับต้นน้ำและปลายน้ำส่วนมากพบว่าโดยมากลดลงจากเดือนที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีลักษณะคือ เพชรเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ส่วนเครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมมีการลดลงเมื่อเทียบกันเดือนที่ผ่านมา

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้ายเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559-สิงหาคม พ.ศ.2559

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้าย ส่งสัญญาณเตือนระยะรุนแรง โดยปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรงและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ มูลค่าการนำเข้าฝ้าย ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น ส่วนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบในระยะด้น ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ปริมาณการจำหน่ายพอลิเอสเทอร์ในประเทศ และ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

​อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.- พ.ค.) ปี 2559

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าในเดือน เม.ย. 2559 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ เม.ย 2558 ในทั้ง 3 สาขาการผลิต ได้แก่ การผลิตหนังฟอกและตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง และการผลิตรองเท้าทุกประเภท แนวโน้มดังกล่าวยังคงต่อเนื่องไปในเดือน พ.ค. 2559 มีเพียงสาขาการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางที่มีการเพิ่มขึ้นของการผลิต ดัชนีผลผลิตสำหรับการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางเพิ่มขึ้นจาก 76.86 ในเดือน พ.ค. 2558 ไปเป็น 79.17 ในเดือน พ.ค. 2559 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 การผลิตที่ลดลงใน 2 เดือนแรกของไตรมาส 2/2559 นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอื่นๆ

TOP STORIES

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (กระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอ)

กระเป๋านั้นมีหลากหลายรูปทรง ใช้วัตถุดิบหลากหลาย และสีสันที่แตกต่างออกไป สิ่งทอเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกระเป๋าผ้าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ของอย่างเดียว แต่สามารถนำไปสู่คำว่า แฟชั่นได้อีกด้วย

Trends in Supply Chain Product Development

บทบาทและความสำคัญของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบแฟชั่นในห่วงโซ่อุปทาน เทรนด์หรือการคาดการณ์แนวโน้มเป็นเสมือนแผนที่นำทางในการดำเนินธุรกิจแฟชั่นให้ไปในทิศทางที่ตรงกับกระแสนิยมหรือความคาดหวังของผู้บริโภค

วิวัฒนาการของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบ

วิวัฒนาการของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในยุคสมัยต่างๆ มีผลต่อการปรับตัวและวิวัฒนาการของการออกแบบ การผลิต และการค้าขายสิ่งทอและแฟชั่น

Trend Forecasters & Leading Fairs

การคาดการณ์เทรนด์เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบของธุรกิจต่างๆทั่วโลก เริ่มต้นก่อนการวางตลาดสินค้าเป็นเวลานาน สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเริ่มกระบวนการคาดการ์เทรนด์ล่วงหน้า 2 ปี หรือเท่ากับฤดูกาลการวางตลาดสินค้า โดยเทรนด์ดังกล่าว จะสอดคล้องกับกับสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อิเลคทรอนิคส์ เคมีภัณฑ์ เส้นใยสังเคราะห์ ยานยนต์ และสถาปัตยกรรม ที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าประมาณ 5 ปี เนี่องจากการกระบวนการวิจัยและทดลองมีความซับซ้อน รวมถึงสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าคงทนที่มีอายุการใช้งานยาว การลงทุนเพื่อการวิจัยเทรนด์มีต้นทุนสูงและใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจึงอาศัยบริการจากองค์กรเฉพาะทางที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ เช่น INTERCOLOR เป็นสมาคมธุรกิจ เช่น COTTON USA และ COLOR MARKETING GOURP เป็นหน่วยงานรัฐ เช่น Design Council ของอังกฤษ และ inFASH ของประเทศไทย รวมถึงธุรกิจที่ปรึกษาเช่น Carlin และธุรกิจขายข้อมูล เช่น WGSN อีกทั้งยังสามารถหาข้อมูลขากงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลก ที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการจัดหาสินค้าและการออกแบบของแบรนด์ต่างๆทั่วโลก ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้ใช้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และระดับความซับซ้อนของการออกแบบ

TOP STORIES

รายงานการพยากรณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ไตรมาส 3/2559: เม.ย.-พ.ค.)

ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยและของโลกในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีสัญญานบ่งชี้ไปในทางที่เศรษฐกิจจะยังคงมีความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ธนาคารโลกมีการปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและของอาเซียนลงเล็กน้อย ซึ่งน่าจะมีผลทำให้อุปสงค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงอ่อนแอต่อไปอีกในไตรมาส 3/2559 และอาจจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 4/2559 ด้วยปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตของรายได้ในเศรษฐกิจหลักๆ ของโลก ทำให้การขยายตัวของตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลกยังเป็นไปได้อย่างจำกัด นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการที่เศรษฐกิจจีนอาจจะมีการชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้จากปัญหาหนี้เสียภายในประเทศของจีน ซึ่งก็จะทำให้ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหดตัวลง และสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยก็จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากสินค้าจีน อย่างไรก็ตาม ยังคงตัวเลขการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกในไตรมาสที่ 3/2559 และ 4/2559 คงเดิมแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกมาก แต่เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2/2559 และแนวโน้มการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing Policy) ของธนาคารกลางยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยและอาเซียนมีการขยายตัวได้ตามการคาดการณ์ที่ประมาณร้อยละ 3-3.5 การขยายตัวของตลาดอาเซียนในอัตราที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ในไตรมาส 1/2559 จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าการพยากรณ์การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มน่าจะอยู่ในเกณฑ์เดิม คือมีการขยายตัวเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี

​อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.- พ.ค.) ปี 2559

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าในเดือน เม.ย. 2559 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ เม.ย 2558 ในทั้ง 3 สาขาการผลิต ได้แก่ การผลิตหนังฟอกและตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง และการผลิตรองเท้าทุกประเภท แนวโน้มดังกล่าวยังคงต่อเนื่องไปในเดือน พ.ค. 2559 มีเพียงสาขาการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางที่มีการเพิ่มขึ้นของการผลิต ดัชนีผลผลิตสำหรับการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางเพิ่มขึ้นจาก 76.86 ในเดือน พ.ค. 2558 ไปเป็น 79.17 ในเดือน พ.ค. 2559 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 การผลิตที่ลดลงใน 2 เดือนแรกของไตรมาส 2/2559 นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอื่นๆ

​อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-พ.ค.) ปี 2559

การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือน พ.ค. 2559 ยังคงมีการปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2558 ยกเว้นเพียงการผลิตเส้นใยสิ่งทอที่มีการปรับเพิ่มขึ้น ดัชนีผลผลิตเส้นใยสิ่งทอเพิ่มขึ้นจาก 97.35 ในเดือน พ.ค. 2558 เป็น 101.00 ในเดือน พ.ค. 2559 การผลิตผ้าผืนลดลงร้อยละ 12.59 YoY (ดัชนีผลผลิตลดลงจาก 91.48 ในเดือน พ.ค. 2558 เป็น 79.97 ในเดือน พ.ค. 2559) การผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้าถักลดลงร้อยละ 9.07 YoY การผลิตเครื่องแต่งกายจากผ้าทอลดลงร้อยละ 32.98 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการผลิตลดลงเพราะในช่วงเดือน เม.ย ต่อเนื่องไปถึง พ.ค. 2559 มีช่วงวันหยุดหลายวัน และเป็นการหยุดต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง การลดลงของการผลิตในอุตสาหกรรมยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-พ.ค.) ปี 2559

ในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส 2/2559 (เม.ย. และ พ.ค) การผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับปรับลดลงตามแนวโน้มการชะลอตัว และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีผลผลิตเดือน เม.ย. เท่ากับ 45.96, 143.95 และ 97.20 สำหรับการผลิตเครื่องประดับเพชร การผลิตเครื่องประดับบุคคล และการผลิตเครื่องประดับเทียม ตามลำดับ ซึ่งเป็นการลดลงในทุกภาคการผลิตของอุตสาหกรรม สถานการณ์การผลิตยังไม่ดีขึ้นในเดือน พ.ค. 2559 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังคงลดลงเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็นการลดลงในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเพชรมากที่สุด (63.90%) รองลงไปเป็นการผลิตเครื่องประดับบุคคล (ลดลง 6.18%) และการผลิตเครื่องประดับเทียม (ลดลง 5.15%) การลดลงของการผลิตเป็นการลดลงในทุกสาขาการผลิตของอุตสาหกรรม

TOP STORIES

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเดือน พฤษภาคม 2559

สภาพตลาดโดยรวมของอัญมณีและเครื่องประดับ เดือน พฤษภาคม 2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมเครื่องประดับบุคคลมีการเพิ่มขึ้นสูงสุด การจำหน่ายสินค้าในระดับต้นน้ำและปลายน้ำส่วนมากพบว่าโดยมากลดลงจากเดือนที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีลักษณะคือ เพชรเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ส่วนเครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมมีการลดลงเมื่อเทียบกันเดือนที่ผ่านมา

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้ายเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559-สิงหาคม พ.ศ.2559

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้าย ส่งสัญญาณเตือนระยะรุนแรง โดยปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรงและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ มูลค่าการนำเข้าฝ้าย ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น ส่วนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบในระยะด้น ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ปริมาณการจำหน่ายพอลิเอสเทอร์ในประเทศ และ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้ายเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559-กรกฎาคม พ.ศ.2559

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้าย ส่งสัญญาณเตือนระยะต้น โดยปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรงและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ มูลค่าการนำเข้าฝ้าย ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น ส่วนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบในระยะด้น ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ปริมาณการจำหน่ายพอลิเอสเทอร์ในประเทศ และ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

สรรพากรรับมือ National e­Payment เริ่มกวาดร้านทอง 7,500 ราย เข้าระบบ ปรับเป็นบริษัทก่อน 1 ม.ค. 60 อุ

จากแรงกดดันของโลกการค้ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital Economy) ผลักดันให้กรมสรรพากรต้องทยอยยกเลิกวิธีการชำระเงินค่าภาษีด้วยเงินสด และบังคับให้ผู้เสียภาษีทุกรายต้องชำระเงินค่าภาษีทุกประเภทผ่านธนาคารพาณิชย์(Tax e-Payment) ภายในปี 2561 ตามมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของ FATCA และมาตรการต่อต้านการฟฟอกเงินของผู้ก่อการร้ายของ APG โดยกรมสรรพากรต้องจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของชาวอเมริกันให้หน่วยงานทั้ง 2 แห่งตามข้อตกลงดังกล่าว

TOP STORIES

องค์ประกอบการออกแบบ>ทรงเสื้อสตรี

เสื้อท่อนบนของสตรีสามารถสร้างสรรค์ความหลากหลายได้รูปแบบ โดยมีเทคนิคที่มักใช้กันคือ โครงเสื้อ แนวตัดต่อ และรูปแบบของเอวเสื้อ

Men's suit

Jacket - เสื้อแจ๊คเก็ต สำหรับผู้ชาย ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 17 ในฝรั่งเศสและอังกฤษ ใช้เรียกเครื่องแต่งกายที่มักไม่มีแขนเสื้อ ใส่ทับเสื้อรัดรูป เรียกอีกอย่างว่า jerkin ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 สวมใส่โดยชาวชนบท กรรมกร คนเดินเรือจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมของชนชั้นล่าง ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ยอมรับและใช้แทนเสื้อคลุมเข้าชุดในบางโอกาส

Textile and Apparel Care Labelling

ฉลากวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้า (Care Labelling) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตต้องติดฉลากแนะนำวิธีการซักรีดเสื้อผ้าและฉลากเพื่อบ่งชี้ปริมาณและชนิดของเส้นใยที่เป็นองค์ประกอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการดูแลรักษาหลังการใช้งาน ทั้งนี้ในแต่ละประเทศมีความเข้มงวด ละเอียดในข้อกำหนด กฎระเบียบ/กฎหมายที่แตกต่างกันในการติดป้ายผลิตภัณฑ์

วิธีการทดสอบเพื่อระบุชนิดเส้นใย

ชนิดชองเส้นใยสามารถระบุได้ โดยการทดสอบสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ Microscopy การใช้กล้องจุลทัศน์ เพื่อเห็นความแตกต่างของโครงสร้างด้วยสายตา ต้องใช้กล้องจุลทัศน์ที่มีกำลังขยายที่เหมาะสม Burning test การเผา นำตัวอย่างที่จะทดสอบ ซึ่งอาจเป็นเส้นใย เส้นด้าย หรือชิ้นผ้า จับด้วยคีมหนีบ (forcep) เผาชิ้นตัวอย่างที่อยู่ในแนวดิ่ง เพื่อดูลักษณะของเปลวไฟ การเผาไหม้ กลิ่น และเศษที่เหลือ Dry Tearing test การฉีกขณะแห้ง ทำการขลิบริมของผ้าแล้วฉีกออกด้วยมือ สังเกตุความยาวของปลายเส้นใยที่ขาดออก Wet Tearing test การฉีกขณะเปียก ทำการหยดน้ำลงบนตัวอย่าง สังเกตุลักษณะของตัวอย่างในขณะฉีกออก Solubility test การละลาย ใช้สำหรับการระบุประเภทเส้นใยที่ผสมหลายชนิด วัสดุแต่ละชนิดจะทำปฏิกิริยาต่อสารเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง กรดที่ใช้จะอยู่ในรูปของเหลวเข้มข้น

TOP STORIES

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING)

“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กำไร จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

Carbon Footprint Labels

Carbon Footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นสวน การใช้งาน และการจัดการชื้นส่วนสิ่งเหลือหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งคิดออกมาเป็นเทียบเท่ากับศักยภาพที่ทาให้โลกร้อนเท่ากับปริมาณกี่เท่าของ CO2 ยังมีก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ประเมินภายใต้พิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

EU Flower

EU – Flower สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของสหภาพยุโรป เป็นตราสัญลักษณ์ฉลากสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่แสดงให้เห็นว่า สินค้าเหล่านั้นมีการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในการผลิต, กระบวนการผลิตเป็นสินค้า และผลกระทบของ คุณภาพสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งมีข้อกำหนดในสินค้าหลายชนิด รวมถึงสินค้าสิ่งทอด้วย โดยข้อกำหนดใหม่ที่มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เพิ่มเติมสาระสำคัญในบางส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมตั้งแต่ การเลือกเส้นใยในการผลิตสินค้าสิ่งทอจากแหล่งผลิตเส้นใยที่คำ นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคน้อยที่สุด และคุณภาพของสินค้า สิ่งทอที่มีความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่

วัสดุสิ่งทอสำหรับการกรองสาร (Textile Materials for Filtration)

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอหรับใช้เป็นตัวกรอง (Filter)โดยมีการแสดงให้เห็นถึง ความหมายของการกรอง ชนิดและประเภทของการกรอง ชนิดของตัวกรองหรือใส้กรองที่ผลิตมาจากวัสดุสิ่งทอประเภทต่างๆ สมบัติการกักเก็บอนุภาค ตลอดจนโครงสร้างของผ้าทอที่ส่งผลต่อการกรองสาร โดยปัจจุบันนี้มีการนำเอาวัสดุสิ่งทอประเภทเส้นใยสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการกรองสาร หรือกรองอากาศมากขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอที่จะใช้เป็นตัวกรองสารที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันออกไป

TOP STORIES

TOP STORIES

อีก 20 ปีข้างหน้าแรงงาน 137 ล้านคนใน 5 ชาติอาเซียนเสี่ยงเสียงานให้หุ่นยนต์

รอยเตอร์ - จากการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุว่า แรงงานเกินครึ่งใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียงานของตัวเองให้แก่เครื่องจักรอัตโนมัติในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

สถาบันสิ่งทอฯ รุกขยายตลาด ส่งแฟชั่นมุสลิมคอลเลกชั่นใหม่ สู่เวทีฮ่องกง

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลุยเจาะตลาดแฟชั่นอาเซียน +3 ส่งแบรนด์ LAWA@THTI คอลเลกชั่นล่าสุด 30 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ 5 จว.ชายแดนใต้ อวดศักยภาพบนเวทีระดับนานาชาติ Hong Kong Fashion Week ...

ประมวลภาพประกวด Miss Grand Thailand 2016

ประมวลภาพชุดประจำชาติ ประกวด Miss Grand Thailand 2016 แต่ละจังหวัด เห็นแล้วสวย เป๊ะ สร้างสรรค์สุด ๆ

ลุ้นปัดฝุ่น‘เมืองแฟชั่น’ เอกชนลงแรง เรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการสนับสนุน

วงการดีไซเนอร์ขานรับ “ปัดฝุ่น” กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น “นายก BFS” เผยสมาคมพร้อมระดมพลพรรค 11 แบรนด์ดังหนุนเต็มที่ แนะใช้เหตุการณ์ 10 ปีก่อนเป็นบทเรียน มุ่งเป้ายกระดับเทียบชั้นเวทีโลก ด้าน “คลอเส็ท” มั่นใจศักยภาพไทยพร้อม รอภาครัฐออกมาตรการอุ้ม เช่นเดียวกับเดอะ มอลล์ กรุ๊ปและเครือข่ายผู้ประกอบการแฟชั่นไทย คาดตัวเลขอุตฯแฟชั่นทะยานพุ่ง 1 ล้านล้าน ในปี 2560

TOP STORIES

SME PROMOTION PROJECT II

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2 (SMEs Promotion Project II)

Textile Insight

THTI Activities

Jul 28, 2016

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันฯสิ่งทอเผยสูตรลับผ้าผืนไทยสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน

28 ก.ค.59 นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาสูตรลับผ้าผืนไทย..ก้าวสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน (Function/Eco/Modern Silk) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน โดยมี นางเพ็ญศรี ทองนพคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องจูปีเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

Jul 27, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ เตรียมพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มเส้นใยธรรมชาติสู่ Green Industries

27 ก.ค.59 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดงานเสวนา “สร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยธรรมชาติ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industries” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 3 สิ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิค) ปี 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพ็คเมืองธานี

Jul 26, 2016

​สถาบันฯสิ่งทอร่วมโชว์ศักยภาพ Thailand Industry Expo 2016

26 ก.ค.59 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Thailand Industry Expo 2016 ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

Jul 15, 2016

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

15 ก.ค.59 นางสาววันเพ็ญ เนาสราญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำทีมพนักงานสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2559 ในงานระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2559 โดยเข้าร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม และทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 เพื่อร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

Jul 08, 2016

สศอ.เร่งขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน

นายสุรพล ชามาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวเปิดสัมมนา การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fasion Hub โดยมีนายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงาน ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Jun 14, 2016

พัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

14 มิ.ย.59 จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน พร้อมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สรุปการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินและ นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy