TOP STORIES

TOP STORIES

Thailand Gems & Jewelry Industrial Profile

เครื่องประดับเป็นสิ่งคู่กายที่ช่วยเสริมบุคลิกและสง่าราศรีให้กับผู้สวมใส่ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ เครื่องประดับที่ทำมาจากของจริงมีราคาที่สูงเกินกำลังที่เรา ๆ ท่าน ๆ จะซื้อมาสวมใส่ได้ตามความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงหันมานิยมเครื่องประดับอัญมณีเทียม

การพัฒนาย่านการค้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

จากการศึกษาย่านการค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยนั้นมีลักษณะและรูปแบบการจัดการย่านที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้ง ลักษณะสินค้า หรือพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในแต่ละย่านการค้าที่มีความแตกต่างกันจึงส่งผลให้รูปแบบและการบริหารจัดการย่านการค้ามีลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแนวทางการพัฒนาย่านการค้าในแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกัน และต้องอาศัยระหว่างบทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2559

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน ปี 2559 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67.12 (ร้อยละ 53.26 ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ) จากเดิมในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558 ที่มีมูลค่า 173,524.81 ล้านบาท (5,333.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยู่ที่ 289,987.25 ล้านบาท (8,174.46 ล้านเหรียญสหรัฐ) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.80 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตาม หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 128,155.48 ล้านบาท (3,618.06 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 7.42 (ลดลงร้อยละ 1.28 ใน หน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ)

เส้นใยกล้วย (Abaca) และ ป่านสับปะรด (Henequen)

เส้นใยกล้วยหรือป่านมะนิลา (Manila hemp) สกัดมาจากส่วนของกาบใบที่อยู่รอบ ๆ ลำต้นกล้วย

TOP STORIES

Thailand Gems & Jewelry Industrial Profile

เครื่องประดับเป็นสิ่งคู่กายที่ช่วยเสริมบุคลิกและสง่าราศรีให้กับผู้สวมใส่ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ เครื่องประดับที่ทำมาจากของจริงมีราคาที่สูงเกินกำลังที่เรา ๆ ท่าน ๆ จะซื้อมาสวมใส่ได้ตามความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงหันมานิยมเครื่องประดับอัญมณีเทียม

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (กระเป๋าที่ทำจากสิ่งทอ)

กระเป๋านั้นมีหลากหลายรูปทรง ใช้วัตถุดิบหลากหลาย และสีสันที่แตกต่างออกไป สิ่งทอเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกระเป๋าผ้าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ของอย่างเดียว แต่สามารถนำไปสู่คำว่า แฟชั่นได้อีกด้วย

Trends in Supply Chain Product Development

บทบาทและความสำคัญของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบแฟชั่นในห่วงโซ่อุปทาน เทรนด์หรือการคาดการณ์แนวโน้มเป็นเสมือนแผนที่นำทางในการดำเนินธุรกิจแฟชั่นให้ไปในทิศทางที่ตรงกับกระแสนิยมหรือความคาดหวังของผู้บริโภค

วิวัฒนาการของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบ

วิวัฒนาการของการคาดการณ์แนวโน้มสีและการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในยุคสมัยต่างๆ มีผลต่อการปรับตัวและวิวัฒนาการของการออกแบบ การผลิต และการค้าขายสิ่งทอและแฟชั่น

TOP STORIES

การพัฒนาย่านการค้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

จากการศึกษาย่านการค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยนั้นมีลักษณะและรูปแบบการจัดการย่านที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้ง ลักษณะสินค้า หรือพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในแต่ละย่านการค้าที่มีความแตกต่างกันจึงส่งผลให้รูปแบบและการบริหารจัดการย่านการค้ามีลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแนวทางการพัฒนาย่านการค้าในแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างกัน และต้องอาศัยระหว่างบทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2559

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน ปี 2559 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67.12 (ร้อยละ 53.26 ในหน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ) จากเดิมในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2558 ที่มีมูลค่า 173,524.81 ล้านบาท (5,333.80 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยู่ที่ 289,987.25 ล้านบาท (8,174.46 ล้านเหรียญสหรัฐ) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 2 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.80 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตาม หากนำมูลค่าดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูป พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 128,155.48 ล้านบาท (3,618.06 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 7.42 (ลดลงร้อยละ 1.28 ใน หน่วยของเงินเหรียญสหรัฐ)

รายงานการพยากรณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ไตรมาส 3/2559: เม.ย.-พ.ค.)

ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของไทยและของโลกในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีสัญญานบ่งชี้ไปในทางที่เศรษฐกิจจะยังคงมีความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ธนาคารโลกมีการปรับลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและของอาเซียนลงเล็กน้อย ซึ่งน่าจะมีผลทำให้อุปสงค์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังคงอ่อนแอต่อไปอีกในไตรมาส 3/2559 และอาจจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 4/2559 ด้วยปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตของรายได้ในเศรษฐกิจหลักๆ ของโลก ทำให้การขยายตัวของตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลกยังเป็นไปได้อย่างจำกัด นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการที่เศรษฐกิจจีนอาจจะมีการชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้จากปัญหาหนี้เสียภายในประเทศของจีน ซึ่งก็จะทำให้ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหดตัวลง และสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยก็จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากสินค้าจีน อย่างไรก็ตาม ยังคงตัวเลขการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกในไตรมาสที่ 3/2559 และ 4/2559 คงเดิมแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกมาก แต่เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2/2559 และแนวโน้มการดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing Policy) ของธนาคารกลางยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะประคับประคองให้เศรษฐกิจไทยและอาเซียนมีการขยายตัวได้ตามการคาดการณ์ที่ประมาณร้อยละ 3-3.5 การขยายตัวของตลาดอาเซียนในอัตราที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ในไตรมาส 1/2559 จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าการพยากรณ์การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มน่าจะอยู่ในเกณฑ์เดิม คือมีการขยายตัวเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี

​อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.- พ.ค.) ปี 2559

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าในเดือน เม.ย. 2559 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ เม.ย 2558 ในทั้ง 3 สาขาการผลิต ได้แก่ การผลิตหนังฟอกและตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง และการผลิตรองเท้าทุกประเภท แนวโน้มดังกล่าวยังคงต่อเนื่องไปในเดือน พ.ค. 2559 มีเพียงสาขาการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางที่มีการเพิ่มขึ้นของการผลิต ดัชนีผลผลิตสำหรับการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางเพิ่มขึ้นจาก 76.86 ในเดือน พ.ค. 2558 ไปเป็น 79.17 ในเดือน พ.ค. 2559 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 การผลิตที่ลดลงใน 2 เดือนแรกของไตรมาส 2/2559 นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอื่นๆ

TOP STORIES

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเดือน พฤษภาคม 2559

สภาพตลาดโดยรวมของอัญมณีและเครื่องประดับ เดือน พฤษภาคม 2559 พิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การจำหน่ายสินค้ารวมทั้งในและระหว่างประเทศ และปริมาณสินค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมากเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมเครื่องประดับบุคคลมีการเพิ่มขึ้นสูงสุด การจำหน่ายสินค้าในระดับต้นน้ำและปลายน้ำส่วนมากพบว่าโดยมากลดลงจากเดือนที่แล้ว ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังมีลักษณะคือ เพชรเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ส่วนเครื่องประดับบุคคลและเครื่องประดับเทียมมีการลดลงเมื่อเทียบกันเดือนที่ผ่านมา

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้ายเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559-สิงหาคม พ.ศ.2559

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้าย ส่งสัญญาณเตือนระยะรุนแรง โดยปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรงและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ มูลค่าการนำเข้าฝ้าย ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น ส่วนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบในระยะด้น ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ปริมาณการจำหน่ายพอลิเอสเทอร์ในประเทศ และ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้ายเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559-กรกฎาคม พ.ศ.2559

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยและปั่นด้าย ส่งสัญญาณเตือนระยะต้น โดยปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรงและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ มูลค่าการนำเข้าฝ้าย ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจญี่ปุ่น ส่วนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบในระยะด้น ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย ปริมาณการจำหน่ายพอลิเอสเทอร์ในประเทศ และ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

สรรพากรรับมือ National e­Payment เริ่มกวาดร้านทอง 7,500 ราย เข้าระบบ ปรับเป็นบริษัทก่อน 1 ม.ค. 60 อุ

จากแรงกดดันของโลกการค้ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital Economy) ผลักดันให้กรมสรรพากรต้องทยอยยกเลิกวิธีการชำระเงินค่าภาษีด้วยเงินสด และบังคับให้ผู้เสียภาษีทุกรายต้องชำระเงินค่าภาษีทุกประเภทผ่านธนาคารพาณิชย์(Tax e-Payment) ภายในปี 2561 ตามมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของ FATCA และมาตรการต่อต้านการฟฟอกเงินของผู้ก่อการร้ายของ APG โดยกรมสรรพากรต้องจัดส่งรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของชาวอเมริกันให้หน่วยงานทั้ง 2 แห่งตามข้อตกลงดังกล่าว

TOP STORIES

เส้นใยกล้วย (Abaca) และ ป่านสับปะรด (Henequen)

เส้นใยกล้วยหรือป่านมะนิลา (Manila hemp) สกัดมาจากส่วนของกาบใบที่อยู่รอบ ๆ ลำต้นกล้วย

ป่านศรนารายณ์ (Sisal)

เส้นใยป่านศรนารายณ์เป็นเส้นใยที่มีความแข็งที่สกัดแยกออกมาจากเปลือกสดของต้นป่านศรนารายณ์ ชื่อ Agave sisalana มักได้มาจากกระบวนการลอกเนื้อเยื่อ

รามี (Ramie)

รามีเป็นพืชล้มลุกที่มีดอกอยู่ในตระกูล nettle มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Urticaceae ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของเอเชียตะวันออก เส้นใยรามีสกัดมาจากลำต้นของต้น Boehmeria nivea ในตระกูล nettle

กัญชง (Hemp)

กัญชงเป็นเส้นใยจากส่วนลำต้นของพืชที่ได้จากส่วนลำต้น

TOP STORIES

ฉลากสิ่งแวดล้อม (ECO LABELLING)

“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบ เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตน ในขณะที่ผู้ผลิตก็จะได้รับผลประโยชน์ในแง่กำไร จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

Carbon Footprint Labels

Carbon Footprint คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นสวน การใช้งาน และการจัดการชื้นส่วนสิ่งเหลือหลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ซึ่งคิดออกมาเป็นเทียบเท่ากับศักยภาพที่ทาให้โลกร้อนเท่ากับปริมาณกี่เท่าของ CO2 ยังมีก๊าซเรือนกระจก 6 ชนิดที่ประเมินภายใต้พิธีสารเกียวโต ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs), เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs), และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)

EU Flower

EU – Flower สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของสหภาพยุโรป เป็นตราสัญลักษณ์ฉลากสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศในสหภาพยุโรปที่แสดงให้เห็นว่า สินค้าเหล่านั้นมีการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในการผลิต, กระบวนการผลิตเป็นสินค้า และผลกระทบของ คุณภาพสินค้าต่อผู้บริโภค ซึ่งมีข้อกำหนดในสินค้าหลายชนิด รวมถึงสินค้าสิ่งทอด้วย โดยข้อกำหนดใหม่ที่มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เพิ่มเติมสาระสำคัญในบางส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะครอบคลุมตั้งแต่ การเลือกเส้นใยในการผลิตสินค้าสิ่งทอจากแหล่งผลิตเส้นใยที่คำ นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคน้อยที่สุด และคุณภาพของสินค้า สิ่งทอที่มีความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่

วัสดุสิ่งทอสำหรับการกรองสาร (Textile Materials for Filtration)

การประยุกต์ใช้วัสดุสิ่งทอหรับใช้เป็นตัวกรอง (Filter)โดยมีการแสดงให้เห็นถึง ความหมายของการกรอง ชนิดและประเภทของการกรอง ชนิดของตัวกรองหรือใส้กรองที่ผลิตมาจากวัสดุสิ่งทอประเภทต่างๆ สมบัติการกักเก็บอนุภาค ตลอดจนโครงสร้างของผ้าทอที่ส่งผลต่อการกรองสาร โดยปัจจุบันนี้มีการนำเอาวัสดุสิ่งทอประเภทเส้นใยสังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการกรองสาร หรือกรองอากาศมากขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอที่จะใช้เป็นตัวกรองสารที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันออกไป

TOP STORIES

TOP STORIES

อีก 20 ปีข้างหน้าแรงงาน 137 ล้านคนใน 5 ชาติอาเซียนเสี่ยงเสียงานให้หุ่นยนต์

รอยเตอร์ - จากการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุว่า แรงงานเกินครึ่งใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียงานของตัวเองให้แก่เครื่องจักรอัตโนมัติในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

สถาบันสิ่งทอฯ รุกขยายตลาด ส่งแฟชั่นมุสลิมคอลเลกชั่นใหม่ สู่เวทีฮ่องกง

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลุยเจาะตลาดแฟชั่นอาเซียน +3 ส่งแบรนด์ LAWA@THTI คอลเลกชั่นล่าสุด 30 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ 5 จว.ชายแดนใต้ อวดศักยภาพบนเวทีระดับนานาชาติ Hong Kong Fashion Week ...

ประมวลภาพประกวด Miss Grand Thailand 2016

ประมวลภาพชุดประจำชาติ ประกวด Miss Grand Thailand 2016 แต่ละจังหวัด เห็นแล้วสวย เป๊ะ สร้างสรรค์สุด ๆ

ลุ้นปัดฝุ่น‘เมืองแฟชั่น’ เอกชนลงแรง เรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการสนับสนุน

วงการดีไซเนอร์ขานรับ “ปัดฝุ่น” กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น “นายก BFS” เผยสมาคมพร้อมระดมพลพรรค 11 แบรนด์ดังหนุนเต็มที่ แนะใช้เหตุการณ์ 10 ปีก่อนเป็นบทเรียน มุ่งเป้ายกระดับเทียบชั้นเวทีโลก ด้าน “คลอเส็ท” มั่นใจศักยภาพไทยพร้อม รอภาครัฐออกมาตรการอุ้ม เช่นเดียวกับเดอะ มอลล์ กรุ๊ปและเครือข่ายผู้ประกอบการแฟชั่นไทย คาดตัวเลขอุตฯแฟชั่นทะยานพุ่ง 1 ล้านล้าน ในปี 2560

TOP STORIES

SME PROMOTION PROJECT II

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2 (SMEs Promotion Project II)

Textile Insight

THTI Activities

Aug 03, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ แจ้งเกิดดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ สร้างโอกาสตลาดแฟชั่นไทยในเอเซีย

สถาบันสิ่งทอ” เฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่ ผลิตสิ่งทอรักษ์โลกเชิงสร้างสรรค์ ในเวที Creative Textiles Award 2016 พร้อมปั้นนักออกแบบสู่เส้นทางผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นไทย ตั้งเป้าสร้างโอกาสและยอดขายในตลาดฮ่องกง

Jul 28, 2016

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันฯสิ่งทอเผยสูตรลับผ้าผืนไทยสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน

28 ก.ค.59 นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาสูตรลับผ้าผืนไทย..ก้าวสู่ผู้นำสิ่งทออาเซียน (Function/Eco/Modern Silk) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน โดยมี นางเพ็ญศรี ทองนพคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องจูปีเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

Jul 27, 2016

สถาบันฯสิ่งทอ เตรียมพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มเส้นใยธรรมชาติสู่ Green Industries

27 ก.ค.59 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวเปิดงานเสวนา “สร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยธรรมชาติ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industries” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 3 สิ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิค) ปี 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพ็คเมืองธานี

Jul 26, 2016

​สถาบันฯสิ่งทอร่วมโชว์ศักยภาพ Thailand Industry Expo 2016

26 ก.ค.59 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Thailand Industry Expo 2016 ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

Jul 15, 2016

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

15 ก.ค.59 นางสาววันเพ็ญ เนาสราญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำทีมพนักงานสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2559 ในงานระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2559 โดยเข้าร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม และทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 เพื่อร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

Jul 08, 2016

สศอ.เร่งขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน

นายสุรพล ชามาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวเปิดสัมมนา การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fasion Hub โดยมีนายประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงาน ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy