หน้าแรก / บริการ THTI / ฝึกอบรม / การอบรม (Cause syllabus)

การอบรม (Cause syllabus)

06.11.2563 | จำนวนผู้เข้าชม 423

เอกสารเผยแพร่ในโครงการ
 

หัวข้อ

รายละเอียดหัวข้อที่ใช้ในการอบรม (Cause syllabus)

Files Download

1

ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

เนื้อหา: กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย  แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2563 ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงกิจกรรมที่สถาบันสิ่งทอให้การสนับสนุน และให้บริการอยู่

Download

2

การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Medical Textiles สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

เนื้อหา: ภาพรวมและประเภทของสิ่งทอเทคนิค เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสายโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค Medical Hub รูปแบบการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ทอ (Nonwoven) เช่น หน้ากาก N95 ประเภทต่างๆ มาตรฐาน ข้อกำหนด Smart fabric การพัฒนาหน้ากากผ้า และประกาศต่างๆ รวมถึงชุดป้องกันส่วนบุคคล

Download

3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Medical Textiles เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-curve)

เนื้อหา: ภาพรวมตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และสิ่งทอทางการแพทย์ ความหมายของเครื่องมือแพทย์ กฎหมายและข้อกำหนดการควบคุม การแบ่งประเภทเครื่องมือแพทย์ US FDA และ Thai FDA ข้อมูล Medical Textile รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอทางการแพทย์ เช่น Hollow Fiber, Electrospinning ในการผลิตเส้นใยนาโน เทคโนโลยีการผลิตไตเทียม ปอดเทียม และการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ เป็นต้น

รอไฟล์เอกสาร

4

กรณีศึกษา Medical Textiles ในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เนื้อหา: แนวคิดของผู้ประกอบการในการพัฒนาสิ่งทอทางการแพทย์ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการขายในตลาด ทั้งหน้ากากผ้าที่พัฒนาให้มีสมบัติพิเศษ ชุดป้องกันส่วนบุคคล การสร้างห้องปลอดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาและการตลาดที่ผู้ประกอบการดำเนินการเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้สัมมนา


Fileชุดที่1
Fileชุดที่2
Fileชุดที่3

 

5

การพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพของ Personal protective equipment (PPE)

เนื้อหา: ข้อจำกัดเดิมของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย นิยามและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ในประเทศและในระดับสากล Medical Life cycle และการพัฒนา Platform MPCT เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์แบบครบห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ Personal Protective Equipment

Download

6

โอกาสสำคัญในการพัฒนา PPE เพื่อความมั่นคงทางการแพทย์ของประเทศไทยและโอกาสทางการค้าในระดับนานาชาติ

เนื้อหา: ปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์ชุด PPE ในตลาดโลก สำหรับวิกฤต COVID-19  Market share by Product and Region 2018, Global Trade Networks of Select PPE Product in F Sector (HS 401511 Including Surgical Gloves: Rubber, Vulcanize, C Sector 621010 Including Surgical Gown: of felt or nonwoven. How to get US FDA Approval for your COVID-19 related devices. How to CE Mark your COVID-19 related devices.

Download


รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

สิ่งทอ,สิ่งทอ