หน้าแรก / บริการ THTI / ฝึกอบรม / โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ปี 2563-2565

โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ปี 2563-2565

20.09.2565 | จำนวนผู้เข้าชม 1749

1. โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ปี 2563

    1.1 โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ

                             
 
ชื่อบริษัท ไฟล์
1. บริษัท วอร์ริกซ์ สปอร์ต จำกัด Download
2. บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด Download
3. บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จำกัด Download
4. บริษัท ฟิวเจอร์เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด Download
5. บริษัท เจพีเอ็น อินเตอร์(2016) จำกัด Download
6. บริษัท บีซีแอล 2002 จำกัด Download
7.บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด Download
8. บริษัท ฟิวเจอร์เท็กซ์ จำกัด Download
9. บริษัท ยูเนี่ยน ไทยกรุ๊ป จำกัด Download
10. บริษัท โรงงานทอผ้าไทยแซหลี จำกัด Download
11. บริษัท เอ็นเกรซ จำกัด Download
12. บริษัท ยงสง่า จำกัด Download
13. บริษัท วาย.อาร์.ซี เท็กซ์ไทล์ จำกัด Download


         

   1.2 เอกสารสัมมนา  (Course Syllabus)

ลำดับ หัวข้อ รายละเอียดหัวข้อที่ใช้ในการอบรม (Course syllabus) Files Download
1 ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย เนื้อหา: กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย  แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2563 ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงกิจกรรมที่สถาบันสิ่งทอให้การสนับสนุน และให้บริการอยู่ Download
2 การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Medical Textiles สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เนื้อหา: ภาพรวมและประเภทของสิ่งทอเทคนิค เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสายโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค Medical Hub รูปแบบการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ทอ (Nonwoven) เช่น หน้ากาก N95 ประเภทต่างๆ มาตรฐาน ข้อกำหนด Smart fabric การพัฒนาหน้ากากผ้า และประกาศต่างๆ รวมถึงชุดป้องกันส่วนบุคคล Download
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Medical Textiles เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-curve) เนื้อหา: ภาพรวมตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และสิ่งทอทางการแพทย์ ความหมายของเครื่องมือแพทย์ กฎหมายและข้อกำหนดการควบคุม การแบ่งประเภทเครื่องมือแพทย์ US FDA และ Thai FDA ข้อมูล Medical Textile รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอทางการแพทย์ เช่น Hollow Fiber, Electrospinning ในการผลิตเส้นใยนาโน เทคโนโลยีการผลิตไตเทียม ปอดเทียม และการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ เป็นต้น Download
4
กรณีศึกษา Medical Textiles ในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เนื้อหา: แนวคิดของผู้ประกอบการในการพัฒนาสิ่งทอทางการแพทย์ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการขายในตลาด ทั้งหน้ากากผ้าที่พัฒนาให้มีสมบัติพิเศษ ชุดป้องกันส่วนบุคคล การสร้างห้องปลอดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาและการตลาดที่ผู้ประกอบการดำเนินการเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้สัมมนา
5 การพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพของ Personal protective equipment (PPE) เนื้อหา: ข้อจำกัดเดิมของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย นิยามและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ในประเทศและในระดับสากล Medical Life cycle และการพัฒนา Platform MPCT เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์แบบครบห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงมาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ Personal Protective Equipment Download
6
โอกาสสำคัญในการพัฒนา PPE เพื่อความมั่นคงทางการแพทย์ของประเทศไทยและโอกาสทางการค้าในระดับนานาชาติ
เนื้อหา: ปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์ชุด PPE ในตลาดโลก สำหรับวิกฤต COVID-19  Market share by Product and Region 2018, Global Trade Networks of Select PPE Product in F Sector (HS 401511 Including Surgical Gloves: Rubber, Vulcanize, C Sector 621010 Including Surgical Gown: of felt or nonwoven. How to get US FDA Approval for your COVID-19 related devices. How to CE Mark your COVID-19 related devices. Download

   1.3 เอกสารอบรม (Course Syllabus)
        
ชื่อ ไฟล์
UTM Polygiene for THTI (คุณนุตรา) Download
สิ่งทอทางการแพทย์_(ดร.ชาญชัย)(2) Download
Cleanroom business sharing(คุณอัครนันท์) Download
Face mask_PPE (อ.นพดุล) Download
Medical Gown _ PPE Why What How THTI (คุณชลัมพล) Download
Medical Textile RR Final (อ.รัฐพล2) Download2. โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ปี 2564   

    2.1 โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ
    
ชื่อ ไฟล์
บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด Download
บริษัท ซุ่นหลีเท็กซ์ไทล์ จำกัด Download
บริษัท นะโม จำกัด Download
บริษัท ทีเอสแอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด Download
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) Download
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด - 1 Download
บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด - 2 Download
บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด Download
บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด Download
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑาวรรตน์ Download


    2.2 เอกสารสัมมนา  (Course Syllabus)
           
หัวข้อ   หัวข้อบรรยาย Files Download
1 Made in Thailand Download
2 ความท้าทายในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ Download
3 ห้างหุ้นส่วนจํากัด จุฑาวรรตน์(Gauze Burn) Download
4 บรรยาย เครื่องมือแพทย์ Download
5 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด (ชุดพยาบาลและผ้าม่าน) Download
   

3. โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ปี 2565

   3.1 โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ

 
          ชื่อบริษัท ไฟล์
บริษัท ธงธัญ จำกัด Download
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมง่วนจั่น Download
บริษัท นิวเกทคอร์ปอเรชั่น จำกัด Download
บริษัท บุญเจริญการทอ จำกัด Download
บริษัท เจมม่านิต (ประเทศไทย)จำกัด Download
บริษัท สยามลาเท็กซ์โฟม จำกัด Download
บริษัท เอเชีย การ์เม้นท์ จำกัด Download
บริษัท ไฮเทรด จำกัด Download
บริษัท โจเฮาส์ จำกัด Download
บริษัท คาริเซ่ เฮลทธ์ เอส จำกัด Download
3.2 เอกสารอบรม (Course Syllabus)


ลำดับ หัวข้อบรรยาย ไฟล์
1 CE Marking for Medical Device
(acc. Medical Device Regulation 2017/75) Presentation
Download
2 CE Marking for Medical Device
(acc. Medical Device Regulation 2017/75)
Download
 
3.3 เอกสารสัมมนา (Course Syllabus)
ลำดับ หัวข้อบรรยาย ไฟล์
1 “ความท้าทายของผู้ประกอบการไทย สู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในเอเชีย”
โดย คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์
Download
2 “ก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมการแพทย์ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี”
โดย เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช
Download
3 “สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง เสริมแกร่งอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์”
โดย คุณสุภาพ โรจนะบุรานนท์ และ คุณไพจิตต์ ตั้งดำรงกูล
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Download
4 “กับดักความสำเร็จในตลาดธุรกิจเครื่องมือแพทย์”
โดย คุณจุฑาภรณ์ นันทจินดา
Download
5 กรณีศึกษา การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ Medical Textile สู่เชิงพาณิชย์
นายแพทย์เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์ หจก.กิมง่วนจั่น
Download
6 กรณีศึกษา การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ Medical Textile สู่เชิงพาณิชย์
คุณศิวพร ศรีชวาลา บริษัท เจมม่านิต (ประเทศไทย)จำกัด
Download

-------------------------------------------------------------------------------
 
งานสัมมนา 26 กรกฎาคม 2565 (เช้า)
 

งานสัมมนา 26 กรกฎาคม 2565 (บ่าย)

---ลิงค์สำหรับรับชม--- 
-------------------------------------------------------------------------------
 CATALOG ผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ปี 2563-2565
           

สิ่งทอ,สิ่งทอ