หน้าแรก / THTI Insight / ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม / โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2565

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2565

กลับหน้าหลัก
13.01.2566 | จำนวนผู้เข้าชม 1559

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2565

 ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2565 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลฯ (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2565 มีจำนวนรวม 2,671 โรงงาน โดยมีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ (สะสม) ในปีดังกล่าวรวม 24 โรงงาน และมีมูลค่าเงินลงทุนในกลุ่มนี้ (สะสม) รวม 1,131.0 ล้านบาท สำหรับลักษณะกิจการหรือประเภทโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ (สะสม) สูงสุด ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 13 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานทอผ้า จำนวน 4 โรงงาน ถัดไปคือ โรงงานผลิตซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถัก/ทอ (ทำจากเส้นใยที่ไม่ใช่แล้ว) จำนวน 2 โรงงาน และโรงงานเส้นใยและปั่นด้าย เคหะสิ่งทอ ถักผ้า การทำแผ่นเส้นใย และการทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะนวม ประเภทละ 1 โรงงาน

ทั้งนี้ มีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน หรือยกเลิกกิจการ (สะสม) ในปีดังกล่าว รวม 32 โรงงาน  

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2565 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลฯ (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

จากตารางที่ 2 พบว่า จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2565 มีจำนวนแรงงานที่เข้าระบบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการใหม่ จำนวน 1,594 ราย จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบของโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 10,137 ราย และจำนวนแรงงานที่ออกจากระบบในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน หรือยกเลิกกิจการ จำนวน 5,626 ราย ตามลำดับ

ตารางที่ 3 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในไตรมาสที่ 4/2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลฯ (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตารางที่ 4 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในไตรมาสที่ 4/2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลฯ (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

จากตารางที่ 3 และ 4 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในไตรมาสที่ 4/2565 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) มีจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ จำนวน 3 โรงงาน มูลค่าเงินลงทุนรวม 95.0 ล้านบาท และแรงงานรวม 230 ราย ประกอบด้วย 

โรงงานเคหะสิ่งทอ จำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 50.0 ล้านบาท และแรงงาน จำนวน 85 ราย

โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 25.0 ล้านบาท และแรงงาน จำนวน 120 ราย

โรงงานการทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะนวม จำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 20.0 ล้านบาท และแรงงาน จำนวน 25 ราย

และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน หรือยกเลิกกิจการ จำนวน 9 โรงงาน คือ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 3 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานเส้นใยและปั่นด้าย โรงงานทอผ้า โรงงานพิมพ์ผ้า โรงงานถักผ้า โรงงานผลิตผ้าเคลือบ และโรงงานทำหมวก ประเภทละ 1 โรงงาน

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏโรงงานที่ขยายกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว

-----------------------------------------

ข้อมูลอ้างอิง : 

        กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

-----------------------------------------

จัดทำและเรียบเรียงโดย 

ศูนย์ข้อมูลฯ (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม) 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

มกราคม 2566

โรงงานสิ่งทอ, อุตสาหกรม, สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม, ปี 2565, สะสม, ม.ค.-ธ.ค., ไตรมาส 4, ต.ค.-ธ.ค., THTI, Fashion Intelligence Unit, FIU, FIU_'66