หน้าแรก / THTI Insight / องค์ความรู้ / เอเชียจะครองตำแหน่งผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มในทศวรรษหน้า

เอเชียจะครองตำแหน่งผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มในทศวรรษหน้า

กลับหน้าหลัก
14.10.2563 | จำนวนผู้เข้าชม 974

เอเชียจะครองตำแหน่งผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มในทศวรรษหน้า

ตามรายงานของบริษัท Fitch Solutions ระบุว่า ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มหลักในช่วงทศวรรษหน้า ในขณะที่จีนมีความพยายามที่จะลดการผลิตเครื่องนุ่งห่มลงและหันไปยกระดับห่วงโซ่คุณค่า ส่วนประเทศอินเดียและอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีแรงงานราคาถูกและมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่แต่ก็ขาดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย

ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตเครื่องนุ่งห่ม มีระบบโลจิสติกส์ที่มีการเชื่อมโยงเพื่อตอบสนองการค้าระหว่างประเทศ มีข้อตกลงการค้าเสรีที่ให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภครายใหญ่ และมีความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์กับประเทศจีนและอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่

ตามรายงานระบุว่า ประเทศเวียดนามได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา และเมียนมาร์จะมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไปเนื่องจากต้นทุนในประเทศเวียดนามที่ขึ้น

บริษัท Fitch Solutions ระบุว่า อินเดียและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตและการเติบโตในแง่ของส่วนแบ่งการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม

ถึงแม้ว่าอินเดียและอินโดนีเซียจะมีอัตราการเติบโตสูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ พบว่ามี 4 ประเทศ ที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าอินเดียและอินโดนีเซีย ได้แก่ เวียดนาม บังกลาเทศ กัมพูชา และเมียนมาร์

ตามรายงานของบริษัท Fitch Solutions ได้ระบุว่า ประเทศอินเดียมีจำนวนประชากร 1.4 พันล้านคน มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก และประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากร 274 ล้านคน มากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก ทำให้ทั้ง 2 ประเทศมีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่งจากการบริโภคภายในประเทศ

อย่างไรก็ตามการขาดสิทธิเข้าถึงตลาดการค้าที่สำคัญ เช่น ตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นนั้นจะเป็นอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญของทั้งสองประเทศ

ที่มา : Fibre2Fashion: “Asia to dominate garment manufacturing in 10 years: Fitch”, by Fibre2Fashion News Desk (DS), July 16, 2020

เรียบเรียงโดย : อิสเรศ วงศ์เสถียรโสภณ (ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ)

ภาวะเศรษฐกิจสิ่งทอ, สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม, เอเชีย, ผู้ผลิต, ทศวรรษ, Fitch Solutions