หน้าแรก / THTI Activities / ก.อุต ฯ ออกประกาศแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน

ก.อุต ฯ ออกประกาศแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน

09.03.2563 | จำนวนผู้เข้าชม 2033

ก.อุต ฯ ออกประกาศแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน้นผ้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม
 
 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายหรือขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสกับโรคหรือลดการแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งในส่วนของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีมาตรฐานการผลิตกำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันหน้ากากอนามัยทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดหาหรือจัดซื้อยากขึ้นและมีราคาแพง จึงได้มีการแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ซึ่งมีข้อดีที่สามารถจัดทำโดยใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ใช้ได้หลายครั้ง และมีคุณภาพเพียงพอแก่การลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยร่วมกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าให้มีคุณภาพเพียงพอและราคาที่เหมาะสม โดยคุณลักษณะของผ้าแนบท้ายประกาศได้ผ่านการจัดทำโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนี้ 
 1. ผ้าที่จะใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยอย่างน้อยต้องมีคุณลักษณะตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
 2. หากผู้ผลิตรายใดมีความประสงค์จะใช้คุณลักษณะของผ้าตามประกาศนี้ สามารถระบุในผลิตภัณฑ์ได้ว่า “ผลิตโดยใช้คุณลักษณะผ้าตามคำแนะนำของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม” และหากมีการระบุเช่นนั้นในผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการยอมรับว่ากระทรวงอุตสาหกรรมสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
 3. ผู้ผลิตที่ประสงค์จะให้มีการตรวจสอบว่าผ้าที่เป็นวัตถุดิบว่ามีมาตรฐานตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ สามารถส่งผ้าให้มีการตรวจสอบได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันกำหนด
 4. ประกาศนี้เป็นคำแนะนำการใช้วัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น มิใช่การกำหนดมาตรฐาน เป็นการบังคับตามกฎหมาย
 ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ สามารถสอบถามและขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๑๓-๕๔๙๒-๙ ต่อ ๕๑๒-๕๑๓
 ทั้งนี้ คุณลักษณะผ้าและหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุดังนี้
 คุณลักษณะผ้า
 1.ขอบข่าย
 กำหนดคุณภาพผ้าสำหรับหน้ากากผ้า ที่ตัดเย็บจากผ้าทอหรือผ้าถักซึ่งทำจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยผสม และไม่ครอบคลุมผ้าที่ผลิตจากผ้าไม่ทอไม่ถัก (nonwoven)
 2. วัสดุ
   2.1 ผ้าทอหรือผ้าถักซึ่งทำจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยผสม
  2.2 ลักษณะทั่วไป ต้องสะอาด ไม่มีกลิ้นที่ไม่พึงประสงค์ และไม่มีลายพิมพ์ อ่อนนุ่มต่อผิวสัมผัสและไม่เกิดการระคายเคือง และเนื้อผ้าต้องปราศจากข้อบกพร่องที่มีผลต่อการใช้งาน เช่นผ้าแยก ผ้าขาด เป็นรู
  2.3 น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ ต้องไม่ร้อยกว่า 80 กรัมต่อตารางเมตร และไม่เกิน 220 กรัมต่อตารางเมตร
3. คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
  3.1 สีเอโซ (azo dye) ที่ให้แอโรแมติกแอมีน (aromatic amine) *ต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ยกเว้นผ้าขาว และผ้าไม่ย้อมสี)
  *หมายถึง แอโรแมติกแอมีน 24 ชนิด (ทดสอบตาม EN ISO 14362)
  3.2 ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์ ต้องน้อยกว่า 75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ทดสอบตาม มอก. 121 เล่ม 33)
4.ความคงทนของสี (ยกเว้นผ้าขาว และผ้าไม่ย้อมสี)
 ความคงทนของสีต่อการซัก (ทดสอบตาม มอก. 121 เล่ม 3 วิธี A(1)) (เกรย์สเกล ระดับ)
 การเปลี่ยนสี ไม่น้อยกว่า 3
 การตกติดสี ไม่น้อยกว่า 3

สิ่งทอ,สิ่งทอ