รู้หรือไม่ ..... จะใช้   จะทำ   จะนำเข้า สีย้อมสังเคราะห์ ต้องมีใบอนุญาต

สีย้อมสังเคราะห์ เป็นสีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมี  เพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น เฉดสีที่หลากหลาย  มีความสดใส คงทน  และสามารถย้อมติดบนเส้นใยชนิดต่างๆ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง  เนื่องจากมีส่วนผสมของสารพิษ เช่น สีเอโซและโลหะหนัก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  จึงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สีย้อมสังเคราะห์  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  มีผลบังคับใช้   ตั้งแต่วันที่  29  มีนาคม  2559  ซึ่งหมายถึง ผู้ใช้ ผู้ทำหรือผลิต และผู้นำเข้าสีย้อมสังเคราะห์ต้องยื่นขออนุญาต  เพื่อยืนยันว่า สีย้อมสังเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากไม่มีใบอนุญาต  จะไม่สามารถนำมาใช้ ผลิต หรือนำเข้าได้อีกต่อไป

1. สีย้อมสังเคราะห์ที่ต้องยื่นขออนุญาตและรายการที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่

 

2. ผู้ที่ต้องยื่นขอใบอนุญาต ได้แก่

   2.1 ผู้ทำ หมายถึง ผู้ผลิต และแบ่งบรรจุ

   2.2 ผู้นำเข้า หมายถึง นำเข้าเพื่อจำหน่าย

         และนำเข้าเพื่อใช้
 
 

3. หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อนำไปใช้ยื่นขอใบอนุญาต ได้แก่

   3.1 การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ: ผู้ยื่นขอสามารถ

        ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ)

   3.2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์: ผู้ยื่นขอสามารถส่งตัวอย่างมาตรวจสอบได้ที่

        สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ในฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้งตาม

        มาตรา 5 พรบ. พ.ศ.2511

   *   กรณี ยื่นขอใบอนุญาตโดยตรงกับ สมอ โดยไม่มีผลการตรวจสอบ

       ผลิตภัณฑ์และผลการตรวจประเมินระบบฯ ใช้เวลา 43 วันทำการ

   ** กรณี ยื่นขอใบอนุญาตพร้อมแนบผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และ

       ผลการตรวจประเมินระบบฯ ใช้เวลา 26 วันทำการ

 

การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ

ติดต่อ หน่วยบริการลูกค้า

ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

โทรศัพท์ 0 2713 5492 - 9 ต่อ 512 - 514, 712

การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.

ติดต่อ กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0 2202 3388 – 90       www.tisi.go.th

 

 

 

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved.
Terms of Service Privacy Policy