เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
20 ก.ย. 2556 Web Administrator 1197 เข้าชม

"เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)" คือ กลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือ ความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและต้องมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถทำได้โดยการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด (Reduce) และการใช้ซ้ำ (Reuse) และ/หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร

การนำเทคโนโลยีสะอาด หรือ การผลิตที่สะอาด มาใช้เป็นการป้องกันของเสียที่แหล่งกำเนิดแทนการควบคุมบำบัด และกำจัดของเสียแบบเดิมที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วค่าใช้จ่ายสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดจะช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงาน  น้ำ และสามารถผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product)รวมทั้งสามารถลดของเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และตอบสนองตลาดใหม่มากขึ้น

การใช้เทคโนโลยีสะอาด จะเป็นวิธีการนำไปสู่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการค้าในโลกปัจจุบันด้วย ในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบันให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดนั้น  สามารถอาศัยเทคโนโลยีสะอาดมาสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม