รายละเอียดโครงการ
 ​ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเป็นระบบ จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Intelligence Unit หรือ Fashion IU) ให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึงเป็นหน่วยงานหลักภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

 

ความสำคัญของการใช้ข้อมูลเชิงลึก

    ระบบฐานข้อมูลมีความสำคัญและจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง การรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นองค์ความรู้ (Knowledge) สามารถชี้นำโอกาสแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) พร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อวางแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาและเหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน

 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น

 1. เพื่อให้มีแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ครบถ้วนสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น
 2. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐในการชี้นำ กำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศ
 4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโชน์ต่อผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นในสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที จากฐานข้อมูลและการรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
 5. เพื่อเพิ่มบทบาทให้ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการเชิงลึก สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้วยองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย

 

ขอบเขตของโครงการ

 1. ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สะดวกและมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นนำเสนอใน 3 รูปแบบคือ
- บทวิเคราะห์ รายงานการศึกษา บทความ และข่าวต่าง ๆ ที่ทันสมัย
ระบบการวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ “THAITEXTILE INTELLIGENCE SYSTEM” ที่ผู้ใช้สามารถเลือกตัวแปรเพื่อวิเคราะห์รายตลาด สินค้าและช่วงเวลาได้เอง
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้อุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นความรู้พื้นฐานเชิงทฤษฏีและกระบวนการ ครอบคลุมตลอดโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

 1. ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ข้อมูลเชิงคุณภาพนำเสนอในรูปแบบ Thailand Industry Profile เจาะลึกรายผลิตภัณฑ์ จำแนกตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ

 1. ข้อมูลเพื่อการวางแผน

รายงานการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมแฟชั่น สำหรับผู้บริหาร/นักวางแผน มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอด้านมาตรการ สำหรับภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุนใช้ประกอบการออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม

 

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมแฟชั่น

 1. Website: www.thaitextile.org
 2. ระบบการวิเคราะห์เชิงเศรษฐมิติ "THAILAND INTELLIGENCE SYSTEM" (รูปแบบออนไลน์)
 3. ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้แฟชั่น (รูปแบบสารานุกรม)
 4. ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟชั่น (รายวัน)
 5. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Newsletter (รายเดือน)
 6. วารสารอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ Fashion Outlook (รายไตรมาส)
 7. ข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ Economic Forecast (รายไตรมาส)
 8. หนังสือสถิติสิ่งทอไทย ปี 2558/2559 รูปแบบ E-book (รายปี)
 9. การจัดประชุม/สัมมนา
 

ประเด็นหลักปี 2559

     เนื่องจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมแฟชั่น อันเป็นผลมาจากมิติความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเชียนและการแข่งขันในระดับโลก ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพิ่มระดับความเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการ และเปลี่ยนระดับความสัมพันธ์กับผู้ซื้อในตลาดโลก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น การดำเนินโครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion IU) นำเสนอ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

1.  การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ

2.  การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน (Industry Cluster: Textile and Apparel)

3.  แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาย่านการค้าแฟชั่นไทย (Fashion Districts: Market Integration)

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีและการออกแบบเป็นสำคัญ (Shift-up the Value Chain: Technology+Design)

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved.
Terms of Service Privacy Policy