สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

 

1. เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนอาวุโส ( Policy and Plan Officer)

   ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   งานหลักที่รับผิดชอบ :  
        -  บูรณาการ/ประสานงบประมาณ วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ งบประมาณ ประสานงาน รวบรวม ติดตาม ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อผลักดันการของบประมาณ
        -  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ  หรือประกอบและสนับสนุน ในการจัดทำแผนการจัดทำโครงการ และติดตามประเมินผล
        -  การติดตามและรายงานผล  วิเคราะห์ผล ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
   คุณสมบัติ  :
        1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
        2. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงระบบ  การวิจัย การสรุป การนำเสนอ และการเขียนในเชิงวิชาการ
        3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นกลาง และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้
        4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อและประสานงาน
        5. ความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 

2. พนักงานขับรถผู้บริหาร

    คุณสมบัติ :
        1. เพศชาย  อายุ 25 - 50 ปี
        2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
        3. มีใบขับขี่ ขับรถปลอดภัย รู้กฎหมายจราจรเป็นอย่างดี
        4. ขำนาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
        5. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่น
        6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
        7. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
        8. ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติพื้นฐาน
        ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายปี
        จำนวน :  1  อัตรา
        เพศ : ชาย
        เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
        ประสบการณ์ :  1-3  ปี
        สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
        การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

 
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มาที่ Email: wilaiwanp@thaitextile.org


แบบฟอร์มใบสมัครงาน


 
© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved.
Terms of Service Privacy Policy