สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนอาวุโส (Supervisor on Policy and Plan)
   ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   งานหลักที่รับผิดชอบ :  
        -  บูรณาการ/ประสานงบประมาณ วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ งบประมาณ ประสานงาน รวบรวม ติดตาม ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อผลักดันการของบประมาณ
        -  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ  หรือประกอบและสนับสนุน ในการจัดทำแผนการจัดทำโครงการ และติดตามประเมินผล
        -  การติดตามและรายงานผล  วิเคราะห์ผล ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
        -  สร้างและวางแผนรูปแบบการดำเนินงานในเชิงระบบได้
         -  สามารถให้การปรึกษา และกำกับทีมงานให้ดำเนินงานประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   คุณสมบัติ  :
        1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
        2. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงระบบ  การวิจัย การสรุป การนำเสนอ และการเขียนในเชิงวิชาการ
        3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นกลาง และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้
        4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อและประสานงาน
        5. ความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. .เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนอาวุโส ( Policy and Plan Officer)
   ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   งานหลักที่รับผิดชอบ :  
        -  บูรณาการ/ประสานงบประมาณ วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ งบประมาณ ประสานงาน รวบรวม ติดตาม ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อผลักดันการของบประมาณ
        -  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ  หรือประกอบและสนับสนุน ในการจัดทำแผนการจัดทำโครงการ และติดตามประเมินผล
        -  การติดตามและรายงานผล  วิเคราะห์ผล ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
   คุณสมบัติ  :
        1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
        2. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงระบบ  การวิจัย การสรุป การนำเสนอ และการเขียนในเชิงวิชาการ
        3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นกลาง และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้
        4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อและประสานงาน
        5. ความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
3. .เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  
 งานหลักที่รับผิดชอบ :  
        -  ปฏิบัติงานโครงการพิเศษด้านแฟชั่นเพื่อการพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าสูง
         
  กิจกรรมหลัก
           -  ปฏิบัติงานโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
           -  บริการด้านการกระจาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแฟชั่นออกสู่นักออกแบบในวงกว้าง
            กิจกรรมรอง
           -  สืบค้น รวบรวมองค์ความรู้ด้านแฟชั่น จัดทำแผนกิจกรรมโครงการและงานบริการ รวมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคต่อหัวหน้าและ ผอ. ฝ่าย
           -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามวิสัยทัศน์องค์กรและงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   คุณสมบัติ  :
          1. การศึกษาปริญาตรี/โท ด้านสิ่งทอ แฟชั่น หรืองานออกแบบ
          2. มีความรู้ด้านการเขียนโครงการ สรุปรายงาน/นำเสนอ Presentation ได้
          3. สามารถใช้ Computer โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
          4. พร้อมเรียนรู้งานใหม่/ มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
          5. สามารถแชร์ข้อมูล หรือบันทึกงานผ่าน Server และ Google Clund
          6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติบวก
 
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มาที่ Email: wilaiwanp@thaitextile.org


แบบฟอร์มใบสมัครงาน


 
© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy