• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มยอดขาย หรือพัฒนานวัตกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมซื้อร่วมขาย ร่วมพัฒนาธุรกิจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ/ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง/ สถาบันการศึกษา/ สถาบันการเงิน/ สมาคม พื้นที่ดำเนินโคงการ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประโยชน์ที่จะได้รับ : สามารถลดของเสีย ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย และทำนวัตกรรมต่างๆ ตามหัวข้อที่บริษัท/กิจการสนใจ โอกาสที่จะได้รับ - เชื่อมโยงบริษัทชั้นนำด้านการผลิต - มีโอกาสร่วมกิจกรรม 1.จำหน่ายสินค้าในงาน Cluster’s Day/ Industry Expo 2018 2.อบรมด้านการตลาด 3.จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการ : มกราคม - กรกฎาคม 2561 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณปาจรีย์ คีรเดช โทรฯ 0 2713 5492-9 ต่อ 403 E-mail : pajaree@thaitextile.org ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • patcharasu
 • /    Comment

เป็นอีก 1 ในนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมโดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวถึง นั่นคือการสร้างคนรองรับภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้สอดคล้องกับส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบของ 10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบาย

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ได้สิ้นสุดลงไปเมื่อ 31 ธ.ค. 2559 ดังนั้น กระทรวงจึงเตรียมยุบคณะกรรมการเร่งรัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ 16 ก.ย. 2558 ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ ตามที่กำหนดใน 9 คลัสเตอร์ และภายในเดือน ม.ค. 2560 นี้ เตรียมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) หรือ "คณะกรรมการ S-Curve" ขึ้นมาแทน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

7 ธ.ค. 59 ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมบรรยาย บทบาทสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อสร้างรากฐานและเป็นแนวทางในการพัฒนา ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาซุปเปอร์คลัสเตอร์และคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ โรงแรมโฟร์วิงส์กรุงเทพ สุขุมวิท 26 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

นราธิวาส จัดการสัมมนาตามโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559 มุ่งหวังพัฒนา และสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาด AEC

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ คณะผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกายและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมนราธิวาส ในโอกาสศึกษาดูงานด้านคลัสเตอร์และกิจกรรมสิ่งทอภายในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ณ ธนกิจผ้า ไทย ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา