• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

การอบรม เรื่อง "การทดสอบการติดไฟของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอและยานยนต์ " วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

THTI Monthy Talk สร้าง Demand ด้วย Protective Workwear เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพทั้งระบบ…

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

อบรมหลักสูตร "เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยเซลลูโลสและเส้นใยโปรตีนจากไหม" วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้น 2

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

การอบรม เรื่อง "การทดสอบความคงทนของสีและการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก"" วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

รายชื่อผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Smart Fabric

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง Smart Fabric บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษอย่างต่อเนื่อง จนได้รับฉลาก Smart Fabric เป็นปีที่ 2 ในฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษ ความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacteria)

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

Industry for the Future: สู่การเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ด้วยอุตสาหกรรม 4.0

 • Web Administrator
 • /    Comment

ด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ “Aichi - Thailand Monozukuri Business Matching & Seminar” ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักพัฒนา อุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

การอบรม "การเตรียมตัวเพื่อขออนุญาต มอก.สีย้อม" ด้วย คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดให้ผลิตภัณฑ์สีย้อมสังเคราะห์ 5 ชนิด ได้แก่ สีไดเร็กต์, สีรีแอกทีฟ, สีแวต, สีซัลเฟอร์ และสีแอซิด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ดังนั้น ผู้ทำ ผู้ใช้ ผู้นำเข้าสีย้อมสังเคราะห์ ดังกล่าวต้องยื่นขออนุญาตเพื่อยืนยันว่าสีย้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด