• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ปี 256 (จังหวัดลำพูน เชียงราย และแพร่) พัฒนาผ้าทอล้านนาและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต" ปี 2561 ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ของไทย มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้จากมีผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้น 3,004,679 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 238,713 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.63 แบ่งเป็นภาคบริการ 135,153 ราย ภาคการค้า 80,984 ราย ภาคผลิต 16,517 ราย และภาคธุรกิจการเกษตร 6,023 ราย นอกจากนี้ ปัจจุบันตัวเลขการจ้างงานของ SME มีทั้งสิ้น 11,747,093 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 78.5 ของจ้างงานทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 995,128 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.30 ถือเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) โดยมีมูลค่าร้อยละ 42.64 ของ GDP ประเทศ (ข้อมูลไตรมาส 3 ปี 2560) ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปี 2561 (จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์)

Modern Thai Silk 2016

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตเส้นใย เส้นไหม เส้นด้าย ผ้าผืน และฟอกย้อมพิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ เข้าร่วมโครงการ Modern Thai Silk ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ปีงบประมาณ 2560

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว” ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ..ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมเครื่องเรือนที่มีผ้าเป็นองค์ประกอบ