• Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่น รองเท้า เครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้และอีก 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม "เปิดบ้าน" ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีประโยชน์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

FESPA Thai Association, TSGA, FESPA Asia will be a key event for Asian print service providers to source the latest equipment, software and consumables in one vibrant location. Focused on wide format digital, screen and textile printing, the exhibition returns to Bangkok, Thailand on 15-17 February 2017.

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ แฟชั่น รองเท้า เครื่องหนัง บรรจุภัณฑ์ พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงาน "สัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้และอีก 11 พื้นที่ 14 หน่วยร่วม "เปิดบ้าน" ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการความรู้และเสริมสร้างทักษะที่มีประโยชน์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งทอ"

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวันอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล ความอุตสาหะ วิริยะ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ การมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2560 (The Prime Minister's Industry Award 2017)

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

เรียนเชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "Functional textile for Safety : สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย" ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ (ชั้น 1) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่‹งชาติ โดยได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญองค์กรในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และพลาสติก เข้าร่วมโครงการการประเมินอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้นำส่งรายงานการประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย-ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    คอมเม้นท์

บริษัท ไอพีเอ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน