• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

ขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มยอดขาย หรือพัฒนานวัตกรรม วัตถุประสงค์โครงการ พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมซื้อร่วมขาย ร่วมพัฒนาธุรกิจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ/ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง/ สถาบันการศึกษา/ สถาบันการเงิน/ สมาคม พื้นที่ดำเนินโคงการ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประโยชน์ที่จะได้รับ : สามารถลดของเสีย ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย และทำนวัตกรรมต่างๆ ตามหัวข้อที่บริษัท/กิจการสนใจ โอกาสที่จะได้รับ - เชื่อมโยงบริษัทชั้นนำด้านการผลิต - มีโอกาสร่วมกิจกรรม 1.จำหน่ายสินค้าในงาน Cluster’s Day/ Industry Expo 2018 2.อบรมด้านการตลาด 3.จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการ : มกราคม - กรกฎาคม 2561 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณปาจรีย์ คีรเดช โทรฯ 0 2713 5492-9 ต่อ 403 E-mail : pajaree@thaitextile.org ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

โปรโมชั่นสุดพิเศษ อบรมหลักสูตร "ผ้าอโรมารับวาเลนไทน์"

FESPA ASIA 2018

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

FESPA Asia connects the screen, digital, textile printing and signage communities across the ASEAN region, to bring together professionals looking to discover the very latest products, innovations in technology, software and the best advice.

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Ser

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนา FAMILY BUSINESS : 100 ปี ตีให้แตก ตอน:เปิด (ใจ) ก่อน ปิด (กิจการ) ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 - 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน เทคนิคการบริหารธุรกิจครอบครัวให้เติบโตและยั่งยืน จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

การประชุมวิชาการ OIE Forum 2016

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ขอเชิญร่วมคณะศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจการค้า การลงทุน และบริการ เมือง Vladivostok

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดทำโครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลก สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2 (SMEs Promotion Project II)

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

Thailand Industry Expo 2016 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี "เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต"

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “การจดแจ้งเพื่อยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง สำหรับ SMEs”