• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

บทความนี้เป็นการรวบรวมความรู้เรื่องผ้าทอ และความรู้เรื่องผ้าถัก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้สนใจทั้งบุคลากรในสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสนํา ไปใช้ประโยชน์ต่อไป - จัดทำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยาว)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมระบบการปั่นเส้นด้าแบบต่างๆ เช่น ระบบปั่นด้ายแบบวงแหวน (Ring Spinning) ระบบปั่นด้ายแบบปลายเปิด หรือปั่นแบบลูกถ้วย (O.E.Spinning or Rotor Spinning) ระบบปั่นด้ายแบบใช้ลม (Air-Jet Spinning) ระบบการปั่นด้ายแบบอื่นๆ (Other Spinning) และระบบการปั่นด้ายใยสั้นชนิดยาว (Yarn Spinning from Long Staple Fiber) - จัดทำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยาว)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

การพัฒนาเส้นใยสิ่งทอจากวัสดุธรรมชาติ โดยการผลิตแบบ regenerated cellulose สามารถพัฒนาคุณภาพและเพิ่มคุณสมบัติให้กับเส้นใย และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขาว อีกทั้งกระบวนการผลิตสามารถทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ปริมาณเส้นใยที่ผลิตด้วยวิธีการนี้มีการขยายตัวในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้ในการศึกษา - จัดทำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยาว)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

บทความแนวโน้มนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติสํา หรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นสิ่งทอ เรื่อง “เทคโนโลยีการแยกสกัดใยจากพืช” ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ การแยกสกัดใยโดยการหมัก การระเบิดไอนํ้า วิธีเชิงกล และการแยกสกัดใยจากพืชที่มีศักยภาพ ซึ่งวิธีการแยกสกัดเส้นใยธรรมชาติจากพืชนั้นถือเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตสิ่งทอ จึงควรค่าอย่างยิ่งในการคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับเส้นใยแต่ละชนิด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ - ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยาว)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มาพร้อมกับความต้องการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง สิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าหยุดการคิดและการปฏิบัติซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาของมนุษย์เป็นไปอย่างยั่งยืน - จัดทำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยาว)

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

TRENDS REPORT AUTUMN 2016 WINTER 2017