• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เว็บไซต์ที่ตามติดกระแสข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง SME ที่นำมาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อ่านกันแบบไม่มีอั้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ZDHC ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ปลอดภัยเพื่อนำไปใช้กับหนังและรองเท้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

UNIDO อัพเดทกรอบการผลิตเครื่องหนังที่ยั่งยืนฉบับปรับปรุงใหม่และขยายกรอบการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

L’Officiel

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment
 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

The Trend Bunker เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเทรนด์และการคาดการณ์แนวโน้มเทรนด์ในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

Textile Transformation Service อีกหนึ่งบริการใหม่ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการส่งเสริมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ที่มีความต้องการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่เชิงพาณิชย์ ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับภาคผลิต ซึ่งจะเป็นฐานพื้นสำคัญเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในกรตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

TRENDS REPORT AUTUMN 2016 WINTER 2017

New Book@THTI

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

New Book @THTI

 • /    Comment

วีดิทัศน์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์การแต่งกายของผู้หญิงตั้งแต่ ค.ศ.1915 จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีความละเอียดและทำให้เห็นภาพจริงของการแต่งกายในยุคต่างๆ เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย

 • /    Comment

วีดีทัศน์ที่นำเสนอถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างต้นแบบของงานออกแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ สำหรับงานออกแบบประเภท Wearable Technology ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จริงและง่ายดาย โดยการสร้างแบบจำลองลงไปบนพื้นผิวหรือรูปร่างของผู้สวมใส่โดยตรง จากนั้นจึงนำไปพิมพ์สามมิติ ทำให้ได้ชิ้นงานที่พอดีกับผู้สวมใส่มากขึ้น