• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

Brand Finance จัดอันดับ 50 เบรนด์แฟชั่นที่มีมูลค่าสูงสุด

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ไขความลับ “นันยาง ช้างดาว” ไม่ทำตลาด 60 ปี ทำไมแบรนด์ไม่ตาย?! พร้อมทางรอดเมื่อตลาดไม่โต

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 4 โรงงาน เงินลงทุนรวม 253.2 ล้านบาท และคนงานรวม 300 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 248.3 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 7 โรงงาน เงินลงทุนรวม 571.4 ล้านบาท และคนงานรวม 406 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัด และแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 545.5 ล้านบาท

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 30 โรงงาน เงินลงทุนรวม 888.2 ล้านบาท และคนงานรวม 1,704 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 10 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานถักผ้า จำนวน 5 โรงงาน และโรงงานทำแผ่นเส้นใย จำนวน 3 โรงงาน และอื่น ๆ จำนวน 12 โรงงาน ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุนรวม 6.7 ล้านบาท ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

พยากรณ์มูลค่าการส่งออกในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2560 ในอุตสาหกรรมเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม จะมีมูลค่าการส่งออกรวม 1,398 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

โดยการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนสิงหาคม 2560 มีมูลค่า 593.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม อันเป็นผลจากการขยายตัวในตลาดญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยอัตราขยายตัวของมูลค่าการส่งออกผ้าผืนอยู่ที่ระดับร้อยละ 10 เส้นด้ายขยายตัวร้อยละ 8.6 เส้นใยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 22

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สภาวการณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคาดว่าจะยังอยู่ในระดับปกติ โดยในช่วงเวลาเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ประกอบกิจการใหม่จำนวน 12 โรงงาน มีเงินลงทุน 903 ล้านบาทและจ้างแรงงานรวม 1,088 คน สำหรับการส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมเส้นใยโดยเฉพาะเส้นใยประดิษฐ์ยังคงขยายตัวในอัตราสูงที่ระดับร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 • patcharasu
 • /    Comment

Hennes & Mauritz (H & M) ตัดสินใจจะเปิด 8 สาขาใหม่ในอินเดียในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่เมืองรองระดับที่สอง

E-Newsletter_no.40

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส ฉบับที่ 40 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560)

 • patcharasu
 • /    Comment

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ปี 2560 ไทยจะสามารถส่งออกสิ่งทอ (ไม่รวมเครื่องนุ่งห่ม) ไปยังตลาดโลกได้ไม่ต่ำกว่า 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 5.0 (YoY) และในปี 2561 ก็คาดว่าน่าจะยังคงรักษาการเติบโตได้ในระดับใกล้เคียงกับปีนี้ที่ร้อยละ 3.0-7.0 โดยสินค้าหลักยังเป็นกลุ่มผ้าผืนและเส้นใยประดิษฐ์