• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีสัญญาณขยายตัวในตลาดเอเชีย โดยตลาดญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 7.8 เกาหลีใต้ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29 ศรีลังกา บราซิล และสวิสเซอร์แลนด์ ขยายตัวร้อยละ 2 4.5 และ 4.8 ตามลำดับ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ประเทศในเอเชียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรองเท้าและส่งออก โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดบริโภครองเท้าที่ใหญ่ที่สุด ในปี 2016 เวียดนามส่งออกรองเท้าไปยังสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

 • patcharasu
 • /    Comment

จากราคาสินค้าที่ถูกลง อีกทั้งการที่เวียดนามเน้นอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในสินค้า ทั้งหมดนี้ช่วยให้เวียดนามเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดในการนำเข้าของสหรัฐมากกว่าปีที่ผ่านมา

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมตลาดเสื้อผ้าเด็กในฮังการีและในยุโรปกลาง จะจัดกลุ่มตามช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 14 ปี หรือที่ขนาดตั้งแต่ 56-176 size โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ เด็กทารก (แรกเกิด-2 ปี) เด็กเล็ก (2-8 ปี) และเด็กโต (8-14 ปี) โดยส่วนสูงและอายุของเด็กจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดขนาดเสื้อผ้า ขนาดเสื้อผ้าเด็กในยุโรปจะใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันบ้างระหว่างทางยุโรปเหนือและยุโรปใต้ ซึ่งประเทศทางยุโรปใต้จะมีขนาดเล็กกว่า เสื้อผ้าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองปีขนาดของเสื้อผ้าจะแบ่งตามยุตามช่วงเดือน เช่น 12-18 เดือน (ช่วงอายุ 1-1 ขวบครึ่ง) เป็นต้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

อุตสาหกรรมหนังและรองเท้าคาดการณ์มูลค่าการส่งออก ปี 2017 จะมีมูลค่า 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2016 ในขณะที่ดัชนีการผลิตขยายตัวเพียงร้อยละ 5

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ในแต่ละปีเทศกาลที่สามารถทำยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับในสหรัฐอเมริกาได้มากที่สุดมีอยู่ 2 ช่วงช่วงแรกคือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเนื่องจากเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองและการให้ของขวัญ (Gift Giving Period)โดยอัญมณีและเครื่องประดับนอกจากจะเป็นของขวัญที่มีคุณค่าต่อจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับแล้ว ยังสามารถสะสมมูลค่าในตัวเองได้ช่วงที่สองคือเทศกาลแห่งการแต่งงาน โดยในแต่ละปีมีคู่รักชาวอเมริกันแต่งงานกันราว 2.3 ล้านคู่ ทำให้มีการประมาณการไว้ว่ายอดขายอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับคู่รักไม่ว่าจะเป็น แหวนแต่งงาน สร้อยคอ จี้ ต่างหู ฯลฯ นั้นมีส่วนแบ่งตลาดถึง 35% ของยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาที่ในปี 2016 มีมูลค่าถึง 61.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ (Euromonitor , 2016)

 • wisit
 • /    Comment

สหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสนับสนุนข้อตกลงการค้า TPP โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ว่าสามารถลดต้นทุนการจัดหาได้และทำให้มาตราฐานทางศักยภาพแรงงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น รายงานเรื่อง “ประโยชน์ของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (TPP) ต่อผู้ค้าปลีกและครัวเรือนอเมริกัน”อธิบายว่าผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกของสหรัฐฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรเมื่อข้อตกลงมมีผลบังคับใช้

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ คือทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 34.98ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 50.75เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยเป็นผลจากการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ กัมพูชา และสิงคโปร์ ตลาดหลักใน 3 อันดับแรกที่มีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 78 ได้เพิ่มขึ้นถึง 1.04 เท่า, ร้อยละ 95.84 และร้อยละ 41.86 ตามลำดับ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

คณะมุขมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Office of the State Council of the People's Republic of China) แถลงในเอกสารเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ทางการจะลดอัตราอากรขาเข้าสำหรับสินค้าอุปโภคบางรายการจะลดลง ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มการบริโภคในประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรประมาณ 254 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์รวมรวมประเทศ (GDP) ประมาณ 867.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วน GDP ของอุตสาหกรรมสิ่งทอประมาณร้อยละ 1.6

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

การส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าผ้าของเมืองคุนหมิง มลฑลยูนนาน อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านคู่ คิดเป็นมูลค่า 1 พันล้านหยวน และส่งออกไปอาเซียน เช่น เวียนดนาม และพม่า คิดเป็นมูลค่า 160 ล้านหยวน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน ปี 2011-2020 ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าของจีน ปี 2014 ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.08 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2013 มีมูลค่า 370.42 พันล้านหยวน