• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 586.68 ล้านบาท และคนงานรวม 663 คน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 150.95 ล้านบาท และคนงานรวม 385 คน

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนรวม 4,785 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 25 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 28 โรงงาน

 • patcharasu
 • /    Comment

Euratex เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปส่งออกสิ่งทอเทคนิค ปี 2016 ขยายตัว 2.4% หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมดของสหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้ารายใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา โดยนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการส่งออกสิ่งทอทางเทคนิคทั้งหมด

 • patcharasu
 • /    Comment

การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งการทำลายธรรมชาติภายใต้คำว่าการพัฒนานั้นจะกลายเป็นผลเสียที่ตกทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยตอนนี้ชุมชนทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้วันนี้ความคิดในการพัฒนาหมายถึงว่า การไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับสภาพแวดล้อมหรือยับยั้งการผลิตในระยะยาว แม้ว่าผู้บริโภคจะมีความตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์และมีความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเคมี

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

กับความสำเร็จบนธุรกิจออนไลน์ภายในหนึ่งปี

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

กรมการค้าต่างประเทศ" เตือนผู้ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-เฟอร์นิเจอร์-สิ่งทอและยานยนต์ระวังการใช้สารชีวฆาต หลังอียูออกกฎคุมเข้ม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

‘Nadee’ เครื่องประดับรวยไอเดีย พลิกโฉม “ก้านกล้วย” มาสร้างเงิน

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

"กรมการค้าต่างประเทศ" เตือนผู้ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-เฟอร์นิเจอร์-สิ่งทอและยานยนต์ระวังการใช้สารชีวฆาต หลังอียูออกกฎคุมเข้ม

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

คลังลั่นเม็ดเงินงบกลาง 2 แสนล้าน เข้าสู่ระบบ ปลุกกำลังซื้อไตรมาส 2 ฟื้นต่อจากไตรมาสแรกที่โต 3.3% แบงก์รัฐบอกข่าวดีสินเชื่อฐานรากปล่อยเพิ่ม เหตุสินค้าเกษตรราคาขยับติดต่อกัน ส่วนท่องเที่ยวโตต่อเช่นเดียวกับกำลังซื้อ-บริโภคฟื้นตัว

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่า 524.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 410.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 ทำให้เกินดุลการค้า 114.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ