• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

Textile Learner

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Textile Learner เป็นบล็อกสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาเฉพาะทางโดยเฉาะสาขาสิ่งทอ ซึ่งบล็อคดังกล่าวนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอแบบครบวงจร รวมทั้งข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ และความเคลื่อนไหวจากสถาบันการศึกษาด้านสิ่งทอทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับทราบถึงความเคลื่อนไหวตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

Dyneema เส้นใย Polyethylene ชนิด Ultra High Molecular Weight ได้ถูกคิดค้นและเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งมากกว่า 40 ปีมาแล้ว การใช้เส้นใยชนิดนี้ก็ยังมีการขยายตัวมาตลอด นาย Gerard de Reurer ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Dyneema DSM

 • /    Comment

การพิมพ์ผ้าเป็นหนึ่งในกระบวนการการผลิตสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มที่มีกรรมวิธีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์โดยตรง (Direct Printing) การพิมพ์ทับ (Over Printing) การพิมพ์แบบรูปลอก (Transfer Printing) การพิมพ์แบบฉีดพ่นสี (Jet Printing) เป็นต้น

 • /    Comment

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ จึงเกิดความตื่นตัวในกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 • /    Comment

  “ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง คุณภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ ประโยคขั้นต้นนี้ เมื่อนำไปปฏิบัติในระบบการบริหารจัดการจริงคงเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง

 • /    Comment

สีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอกำลังเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงกันในปัจจุบัน เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังผลักดันร่างควบคุมมาตรฐานค่าสีจริงในน้ำทิ้งให้จำกัดอยู่ที่ 300 ADMI เพื่อช่วยลดปริมาณสีในน้ำเสียที่ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าสีและกลิ่นต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ

 • /    Comment

 การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเป็นแนวทางหนึ่งในการความมั่นคงด้านวัตถุดิบสิ่งทอของไทย