• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

Textile Learner

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Textile Learner เป็นบล็อกสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาเฉพาะทางโดยเฉาะสาขาสิ่งทอ ซึ่งบล็อคดังกล่าวนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอแบบครบวงจร รวมทั้งข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ และความเคลื่อนไหวจากสถาบันการศึกษาด้านสิ่งทอทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับทราบถึงความเคลื่อนไหวตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แฟลกซ์ (flax) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Linum uaitatissimum L. เป็นพืชที่สามารถปลูกให้มีความสูงได้ถึง 1.20 เมตร แต่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นบางประมาณ 1-3 มิลลิเมตร แฟลกซ์เป็นพืชปีเดียว

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เส้นใยกล้วยอะบาคา (abaca) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Musa Textilis Nee จัดเป็นพืชเขตร้อนและเป็นพืชพื้นเมืองในฟิลิปปินส์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนหลักในการผลิตเส้นใยแอซีเทต ประกอบด้วย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ขั้นตอนหลักในการผลิตเส้นใยไลโอเซลล์ ประกอบด้วย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ในการผลิตคิวปรามโมเนียมเรยอน เซลลูโลสจะถูกละลายในสารละลายคอปเปอร์แอมโมเนียม (copper ammonium solution) แล้วปั่นเป็นเส้นใยด้วยวิธีการปั่นแบบเปียก (wet spinning) โดยใช้น้ำเป็นสารที่ทำให้เส้นใยแข็งตัว (coagulant) (Collier and Tortora, 2001)

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการผลิตเส้นใยวิสโคสเรยอนเป็นกระบวนการที่ใช้สารเคมีในการละลายเยื่อเซลลูโลส ซึ่งค้นพบครั้งแรกโดย F. G. Keller ในปี ค.ศ. 1840 (พ.ศ. 2383)