• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

รัฐบาลบังคกาเทศได้จัดทำ นโยบายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ผลิตเครื่องหนังและรองเท้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ตารางมูลค่าการส่งออก-นำเข้าส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม-เมษายน 2560

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามยังคงพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยผู้ผลิตในประเทศนำเข้าผ้าผืนมากถึง ร้อยละ 86 ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศเวียดนาม (VITAS)

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

หลังจากที่เมียนมาเปิดประเทศและเข้าสู่การเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างเต็มตัว ทำให้สหรัฐอเมริกายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเมื่อเดือนตุลาคม 2559ซึ่งรวมถึงการยกเลิกกฎหมาย Jade Act 2008 ที่ห้ามนำทับทิมและหยกจากเมียนมารวมถึงเครื่องประดับที่มีทับทิมและหยกจากเมียนมาเข้ามายังสหรัฐฯ ทั้งจากเมียนมาโดยตรงและผ่านประเทศที่สามเมียนมาก็ยังคงพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ การเปิดตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกในปี 2559 รวมถึงเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศเพื่อการเติบโตในระยะยาวอาทิ การออกกฎหมายจัดระเบียบการทำเหมือง และการลดภาษีนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการปิดเหมืองที่อยู่ในเขตของชนกลุ่มน้อยเพื่อความปลอดภัยของชาวต่างชาติ เป็นต้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนเมษายน 2560 มีมูลค่า 490.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.02 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 354.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.99 ทำให้เกินดุลการค้า 136.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ตารางมูลค่าการส่งออก – นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม – เมษายน 2560

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

 • /    Comment

มูลค่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

 • /    Comment

จากภาพรวมการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลกในปี 2012 พบว่า มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 0.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 708 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการขยายตัวลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 17.5 และ 14.8 ในปี 2011 และ 2010 ตามลำดับ