• Tassanee Raktuam
 • /    Comment

รวบรวม วิเคราะห์พร้อมคาดการณ์ผลกระทบที่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ต่อการเปลี่ยนผู้นำของ สหรัฐอเมริกา และประเด็นการออกแบบซึ่งจะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อุตตม สาวนายน) ในคอลัมน์ Trend

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เร่งตัวขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.17 อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของกลุ่มของภูมิภาคเอเชียและอาเซียนเป็นสำคัญ

 • patcharasu
 • /    Comment

โลจิสติกส์ในประเทศเวียดนามกำลังค่อยๆดีขึ้นช่วยให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในประเทศสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติได้ โดยปัจจุบันเวียดนามมี บริษัทโลจิสติกส์กว่า 1,300 แห่งซึ่งรวมถึงบริษัทต่างชาติ และตลาดโลจิสติกส์ในประเทศมีมูลค่าประมาณ 22 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 21% ของ GDP ของประเทศ

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

รัฐบาลสวีเดนเข้าแก้ไขปัญหา “การทิ้งสิ่งของ” โดยการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แก่การซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ นับตั้งแต่การซ่อมแซมจักรยาน จนไปถึงเครื่องซักผ้า

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

สหรัฐฯ นำเข้าสินค้ากระเป๋าและเครื่องเดินทางในปี 2559 เป็นมูลค่า 10,725.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงไปจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.64 แยกเป็นการนำเข้ากลุ่มสินค้าที่เสียภาษีอากรนำเข้าประมาณ 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของการนำเข้าทั้งหมด และสินค้านำเข้าไม่เสียภาษีอากรนำเข้าอีกประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 37

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

อาเซียน เป็นกลุ่มประเทศดาวเด่นที่บริษัทต่างชาติจำนวนไม่น้อยต่างจับจ้องและแย่งชิงกันเข้าไปลงทุนอยู่ในขณะนี้เพื่อใช้โอกาสจากแรงงานมีฝีมือและไม่มีฝีมือจำนวนมากและค่าจ้างที่ค่อนข้างต่ำรวมถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้ การเปิดเสรีอาเซียนยังช่วยให้นักลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันต่างพากันโยกย้ายฐานการผลิตและเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนไม่เว้นแม้แต่บริษัททุนไทยตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่จำนวนไม่น้อยที่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

มูลค่าการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

จากภาพรวมการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลกในปี 2012 พบว่า มีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 0.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 708 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการขยายตัวลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 17.5 และ 14.8 ในปี 2011 และ 2010 ตามลำดับ