• Nanicha Wongrasakorn
  • /    Comment

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส ฉบับที่ 43 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)

E-Newsletter_no.41

  • Nanicha Wongrasakorn
  • /    Comment

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส ฉบับที่ 41 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560)

E-Newsletter_no.39

  • Pichet Vasprasert
  • /    Comment

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส ฉบับที่ 39 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560)

E-Newsletter_no.37

  • Nanicha Wongrasakorn
  • /    Comment

กิจการในเวียดนามของ Zara แบรนด์แฟชั่นค้าปลีกดังของสเปนมีแนวโน้มไปได้สวย โดยในการเปิดร้านวันแรก สาขาแรกของประเทศนี้เมื่อ 8 กันยายนที่ผ่าน มีลูกค้าเข้าร้านกันเนืองแน่น