• Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมกิจกรรม FASHION MARKET PLACE ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมพ่อค้าผ้าไทย ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศในเขตอาเซียน

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

กิจกรรม Third Country Training Programme on Skill Development for Material Processing for Mekong Countries จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

(The Field of Weaving Industry)

 • Chalermphol Chairattanachutchawan
 • /    Comment

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้การต้อนรับ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในโอกาส เข้าพบ พร้อมหารือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ร่วมกัน ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถ.วิภาวดีรังสิตฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง Smart Fabricm วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

28 ก.พ.59 (น่าน) จังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัวกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่านพร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

27 ก.พ.59 (น่าน) นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านประจำปี 2559 โดยมี นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

12-13 กุมภาพันธ์ 2559 (จังหวัดน่าน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาผ้าทอเมืองน่านสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

 • Web Administrator
 • /    Comment

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาสรุปผลโครงการ พัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ระยะ 2โชว์ฝีมือผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สวย ดี มีคุณภาพและเป็นสากล ดึง “เมญ่า" นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2014 ร่วมด้วยทัพนายแบบนางแบบกว่า 30 ชีวิต

 • Web Administrator
 • /    Comment

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เปิดตัวต้นแบบผ้าไหมแคชเมียร์” ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย”