รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนเมษายน 2561

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  เครื่องหนังและรองเท้า  เดือนเมษายน 2561 

 

 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนเมษายน 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วน และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัดเพิ่มขึ้น  โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ หนังโคกระบือฟอก

 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 129.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 183.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนเมษายน ดุลการค้าขาดดุล 54.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 

ส่งผลให้สะสมสี่เดือน (มกราคม-เมษายน 2561) มีมูลค่าการส่งออกรวม 545.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 645.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 100.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-เมษายน 2561

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนเมษายน 2561 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 45.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าแตะ รองเท้าหนังและรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.58 1.93 และ 6.46 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 21.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.60 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกกระเป๋าถือและกระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ 42.63 และ 30.05 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 63.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอกและหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 186.67 และ 17.05 ตามลำดับ

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า สะสมสี่เดือน (มกราคม-เมษายน 2561) พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 191.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าแตะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79 และ 10.88 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 103.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกกระเป๋าเดินทางและเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.81 และ 42.73 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 250.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.31

 

ตารางมูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-เมษายน 2561

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนเมษายน 2561 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 110.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 38.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากทุกผลิตภัณฑ์มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.23 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 34.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.29 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ากระเป๋าถือเดินทาง และกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.60 และ 23.73 ตามลำดับ

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าสะสมสี่เดือน (มกราคม-เมษายน 2561) พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 326.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 166.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้าทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 153.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ากระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.41 และ 20.04 ตามลำดับ

ตลาดส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยไปยังตลาดต่างประเทศเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสินค้า เดือนเมษายน 2561 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เมียนมา และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 9.42 8.73 และ 5.21 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 71.27 12.83 และ 6.66 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.58 52.33 51.61 และ 41.13 ตามลำดับ
 

สำหรับสะสมสี่เดือน (มกราคม-เมษายน 2561) พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และอินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.76 29.29 7.05 และ 38.66 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สวิตเซอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส และเยอรมนี เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.70 338.71 4.23 และ 10.04 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม จีน ฮ่องกง และอินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.55 41.25 4.46 และ 31.84 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทย คาดว่าจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น
 

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

6 มิถุนยาน 2561

 

 

Share this Post:
View article: 82