อบรมเรื่อง "การทดสอบความคงทนของสีและการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก"

Keyword:     training  สัมมนา  อบรม 

การอบรม

 เรื่อง  "การทดสอบความคงทนของสีและการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก""
วันที่  16  พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 ณ ห้องสัมมนา 1  ชั้น 3  อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

**********************************************************************************

วัตถุประสงค์ 

                             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงประโยชน์และหลักการการทดสอบและวิธีการประเมินผล ความคงทนของสีต่อการซัก, ความคงทนของสีต่อการขัดถู, ความคงทนของสีต่อเหงื่อ และการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก

วิทยากร : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  •  คุณทิพวรรณ พานิชการ   
  • คุณวรวิทย์ พัฒนลีนะกุล 
  • คุณชาลินี สุปัญญา        

เนื้อหาการอบรม

  • ความสำคัญของการทดสอบความคงทนของสีและปัจจัยที่มีผลความคงทนของสี
  • ความคงทนของสีต่อการซัก(ISO 105-C10, ISO 105 C06), ความคงทนของสีต่อการขัดถู(ISO 105-X12), ความคงทนของสีต่อเหงื่อ(ISO 105-E04), ความคงทนของสีต่อการซักฟอก(ISO 105-N01),ความคงทนของสีต่อซักแห้ง(ISO 105-D01)และการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก(ISO 3759 ,ISO 6330 ,ISO 5077) พร้อมสาธิตการทดสอบ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
 
**********************************************************************************


อัตราค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

      * สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

       ชำระเงินค่าอบรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
      1. ธนาคารทหารไทย สาขากล้วยน้ำไท
                เลขที่บัญชี 149-2-01710-6
      2. ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  
                เลขที่บัญชี 117-4-200780


*กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน มาที่ 0 2712 4527 พร้อมใบสมัคร เข้ารับการอบรม
หรือ e-mail : suthatip@thaitextile.org

สอบถามเพิ่มเติม : 02-713-5492-9 ต่อ 512

 
*กระทรวงการคลังได้รับรองแล้วว่าสถาบันฯเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝึกอบรมของสถาบันฯสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 100

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 273