ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน ปี 2561 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     การส่งออก  ปี 2561  ภาวะอุตสาหกรรม  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เตือนภัยสิ่งทอ  ไตรมาส 1 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนเมษายน ปี 2561 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56

ขณะที่ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 โดยการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.41 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 34.50 เป็นผลจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในตลาดตุรกีและสหรัฐอเมริกา ขยายตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3

และการส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32 สำหรับตลาดหลักที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในกลุ่มนี้ยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา โดยมีการส่งออก (สะสม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20

ทั้งนี้ การขยายตัวของผู้นำทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และสหภาพยุโรป ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังประเทศดังกล่าว  

 

จัดทำโดย

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 563