โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

Keyword:     ปี 2561  ม.ค.-มี.ค.  สะสม  อัญมณีและเครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  โรงงานอัญมณี  ไตรมาส 1 

โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 4 โรงงาน เงินลงทุนรวม 253.2 ล้านบาท และคนงานรวม 300 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 248.3 ล้านบาท

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 มีจำนวนรวม 805 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 4 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 2 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 มีจำนวนแรงงานที่เข้าระบบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 300 ราย และจำนวนแรงงานที่ออกจากระบบในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 84 ราย ทั้งนี้ ไม่ปรากฎจำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบของโรงงานที่ขยายกิจการ

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในไตรมาส 1/2561 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 4 โรงงาน เงินลงทุน 253.2 ล้านบาท และคนงานรวม 300 คน ประกอบด้วย

โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 3 โรงงาน

โรงงานทำดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น จำนวน 1 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 5.7 ล้านบาท และคนงานรวม 84 คน ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ทั้งนี้ ทั้งนี้ ไม่ปรากฎโรงงานที่ขยายกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

Share this Post:
View article: 343