ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม ปี 2561 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     การส่งออก  ผลิตภัณฑ์  สภาวะอุตสาหกรรม  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม ปี 2561 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกกลุ่มส่ิงทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.88

ทั้งนี้การส่งออก (สะสม) ของอุตสาหกรรมดังกล่าว พบว่า ภาพรวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.57 โดยการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 และการส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 และคาดการณ์เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 1/2561 (มกราคม-มีนาคม) ภาพรวมการส่งออก (สะสม) จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.00

หากแยกตามการส่งออกรายประเทศในแต่ละผลิตภัณฑ์หลัก (สะสม) พบว่า มูลค่าการส่งออกกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 33.28 จากการเติบโตของตลาดตุรกีและสหรัฐอเมริกา

การส่งออกกลุ่มด้ายขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.16 จากตลาดเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน ขณะที่การส่งออกกลุ่มผ้าผืน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.66 จากตลาดเวียดนาม เมียนมา และบังคลาเทศ ตามลำดับ

และการส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 เป็นผลจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น อยู่ที่ร้อยละ 5.98 และ 8.35 เช่นเดียวกันกับตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่มีการขยายตัวเพิ่มร้อยละ 9.76

 

จัดทำโดย

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

Share this Post:
View article: 381