ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต" ปี 2561

Keyword:     smestrong2018  โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต" 

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม 

โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต" ปี 2561


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน หรือได้รับมาตรฐานต่างๆ
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

1. ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต การค้าในกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
2. เป็นผู้ประกอบการสัญชาตืไทย ที่ลงทะบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งยังดำเนินธุระกิจ มาไม่น้อย 3 ปี

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

มีนาคม – กันยายน 2561


กิจกรรมของโครงการในภาพรวม

 

Plan

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือลดต้นทุนประกอบธุรกิจ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือการให้บริการได้อย่างน้อยร้อยละ 20

 

*****สมัครเข้าร่วมโครงการ*****

คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

 

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 941