โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ปี 2561

Keyword:     lanna  ผลิตภัณฑ์  ผ้าผืน  พัฒนา  ล้านนา 

รับสมัครผู้เข้าร่วม

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาด้วยนวัตกรรม ปี 2561
(จังหวัดลำพูน เชียงราย และแพร่)
พัฒนาผ้าทอล้านนาและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

 

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน / ห้างหุ่นส่วนจำกัด ที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนโอทอประดับ 4 – 5 ดาว หรืออยู่ใน Quadrant A และ B หรือ C ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือทายาทของผู้ประกอบการวิสาหกิจ/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการพัฒนาผ้าทอล้านนาและผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสิ่งทอและ การออกแบบที่นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยนวัตกรรม ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพผ้าทอล้านนาและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ให้เกิดความแตกต่างจากเดิม พัฒนารูปแบบที่ได้มาตรฐาน ร่วมสมัยในระดับสากล

3. เพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเผยแพร่ผลงานของผู้ประกอบการ โดยนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
 

 
 
 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

โทรศัพท์ / โทรสาร  053 266 356

มือถือ  090 678 7128 (คุณกนกวรรณ)

อีเมล์  kanokwanw@thaitextile.org

 
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 644