รายงานการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกไตรมาส 1 ของปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)

Keyword:     economicforecast  ปี 2561  ผลิตภัณฑ์  ผ้าผืน  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เครื่องนุ่งห่ม  เส้นด้าย  เส้นใย  ไตรมาส 1 

รายงานการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกไตรมาส 1 ของปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจากการส่งออกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก และจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2561 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.2 แม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของไทยที่มีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ในด้านของกำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นกัน โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามการใช้จ่ายที่ขยายตัวในทุกหมวด สำหรับปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวร้อยละ 42.21

สำหรับคาดการณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแยกตามรายผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่ 1/2561 ที่มูลค่า 1,450 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

 ผลิตภัณฑ์เส้นใยจะมีมูลค่าการส่งออก 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 37.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายจะมีมูลค่าการส่งออก 220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนจะมีมูลค่าการส่งออก 380 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มจะมีมูลค่าการส่งออก 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ คาดการณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะปรับตัวเป็นบวกเพิ่มขึ้นเป็นผลจากปัจจัยการฟื้นตัวของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และสหภาพยุโรป ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืนที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น  

 

จัดทำโดย

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
 

    


 

Share this Post:
View article: 661