สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมกับ UNIDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Technical Laboratory Training on Textile Testing”

Keyword:     thti  unido  พม่า  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 26 ก.พ.61 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Technical Laboratory Training on Textile Testing” ภายใต้โครงการ “Sustainable trade promotion in Myanmar through establishing green textile supply-chain derived from agro-residues” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทดสอบและการควบคุมคุณภาพเส้นใย เส้นด้ายและผ้าแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์  – 2 มีนาคม 2561 โดยมีนางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Share this Post:
View article: 726