เริ่มแล้ว Co-Design พัฒนาแบรนด์สู่สากล

Keyword:     co-design  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ตลาดสากล  พัฒนาแบรนด์  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สร้างแบรนด์ 

20 ก.พ.61 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (หน่วยที่ปรึกษา) จัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม สร้างนักออกแบบ Co-Design เพื่อพัฒนาแบรนด์สู่สากล ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ พร้อมลงนาม MOU กับผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง

นอกจากนี้ภายใจงานยังจัดให้มีการบรรยายองค์ความรู้ในหัวข้อ สถานการณ์และโอกาสของนักออกแบบ Co-Design โดย คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบร่วมสมัยระดับโลก และ หัวข้อการกำหนดแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยคุณวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ โรงแรมไพร์ม โฮเทล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

Share this Post:
View article: 868