ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม ปี 2561 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     ปี 2561  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เดือนมกราคม  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม ปี 2561 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนธันวาคม ขยายตัวร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงจากเดือนพฤศจิกายนที่ขยายตัวร้อยละ 12 โดยกลุ่มสินค้าสิ่งทอขยายตัวร้อยละ 8.12 เครื่องนุ่งห่มขยายตัวร้อยละ 2.15 เมื่อพิจารณาจากตลาดส่งออกที่สำคัญ พบว่า ตลาดอาเซียนขยายตัวร้อยละ 6.41 สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 ตลาดสหภาพยุโรปเติบโตร้อยละ 7.39

 

จัดทำโดย

อัคนี ชาตะนาวิน

ฝ่ายบริการสารสนเทศอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

    

Share this Post:
View article: 754