โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

Keyword:     ปี 2560  ม.ค.-ธ.ค.  อุตสาหกรรม  เครื่องหนังและรองเท้า  โรงงานเครื่องหนัง 

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 32 โรงงาน เงินลงทุนรวม 1,034.8 ล้านบาท และคนงานรวม 1,728 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนรองเท้า จำนวน 13 โรงงาน เงินลงทุน 271.2 ล้านบาท

ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุนรวม 198.0 ล้านบาท และคนงานรวม 1,848 คน และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 11 โรงงาน และคนงานรวม 495 คน

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวนรวม 1,354 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 32 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 11 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวนแรงงานที่เข้าระบบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 1,728 ราย จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบของโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 1,848 ราย และจำนวนแรงงานที่ออกจากระบบในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 495 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในไตรมาส 4/2560 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 6 โรงงาน เงินลงทุน 132.0 ล้านบาท และคนงานรวม 383 คน ประกอบด้วย

โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จอัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 1 โรงงาน

โรงงานหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม จำนวน 2 โรงงาน

โรงงานใยแก้ว จำนวน 2 โรงงาน

โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทำจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป จำนวน 1 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 15.0 ล้านบาท และคนงานรวม 120 คน ได้แก่ โรงงานหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม

ทั้งนี้ ไม่ปรากฎโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายบริการสารสนเทศอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

Share this Post:
View article: 597