โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

Keyword:     ปี 2560  ม.ค.-ธ.ค.  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  โรงงานสิ่งทอ 

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 66 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,053.6 ล้านบาท และคนงานรวม 4,065 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 27 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานผลิตเคหะสิ่งทอ จำนวน 11 โรงงาน และโรงงานทอผ้า จำนวน 9 โรงงาน

ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 20 โรงงาน เงินลงทุนรวม 2,602.0 ล้านบาท และคนงานรวม 3,306 คน โดยประเภทโรงงานที่ขยายตัวสูงสุด ได้แก่ โรงงานถักผ้า จำนวน 6 โรงงาน และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 65 โรงงาน และคนงานรวม 9,785 คน

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวนรวม 4,789 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 66 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 65 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวนแรงงานที่เข้าระบบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 4,065 ราย จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบของโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 3,306 ราย และจำนวนแรงงานที่ออกจากระบบในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 9,785 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในไตรมาส 4/2560 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 20 โรงงาน เงินลงทุน 222.3 ล้านบาท และคนงานรวม 908 คน ประกอบด้วย

โรงงานทอผ้า จำนวน 2 โรงงาน

โรงงานพิมพ์ผ้า จำนวน 2 โรงงาน

โรงงานเคหะสิ่งทอ จำนวน 1 โรงงาน

โรงงานปักลวดลาย จำนวน 1 โรงงาน

โรงงานการทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะ นวม จำนวน 1 โรงงาน

โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 13 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 147.0 ล้านบาท และคนงานรวม 813 คน ประกอบด้วย

โรงงานเส้นใยและปั่นด้าย จำนวน 1 โรงงาน

โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 1 โรงงาน

และภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 14 โรงงาน เงินลงทุน 1,262.4 ล้านบาท และคนงานรวม 2,364 คน ประกอบด้วย

โรงงานเส้นใยและปั่นด้าย จำนวน  2 โรงงาน

โรงงานทอผ้า จำนวน  1 โรงงาน

โรงงานฟอกย้อม จำนวน  2 โรงงาน

โรงงานเชือกและทอกระสอบ จำนวน  1 โรงงาน

โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 8 โรงงาน

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายบริการสารสนเทศอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

Share this Post:
View article: 1068