โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

Keyword:     ปี 2560  ม.ค.-ธ.ค.  อัญมณีและเครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  โรงงานอัญมณี 

โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม) พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 13 โรงงาน เงินลงทุนรวม 838.4 ล้านบาท และคนงานรวม 1,085 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 11 โรงงาน เงินลงทุน 813.1 ล้านบาท

ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุนรวม 90.8 ล้านบาท และคนงานรวม 80 คน ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 1 โรงงาน และคนงานรวม 150 คน

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวนรวม 803 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 13 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 1 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สะสม) เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 มีจำนวนแรงงานที่เข้าระบบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 1,085 ราย จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบของโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 80 ราย และจำนวนแรงงานที่ออกจากระบบในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 150 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในไตรมาส 4/2560 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 8.1 ล้านบาท และคนงานรวม 69 คน ได้แก่ โรงงานการทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 85.0 ล้านบาท และคนงานรวม 20 คน ได้แก่ โรงงานการทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ทั้งนี้ ไม่ปรากฎโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายบริการสารสนเทศอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

Share this Post:
View article: 518