10 อุตสาหกรรมเป้าหมายมีความต้องการแรงงานเพิ่มถึงปีละเกือบ 7 หมื่นคน

Keyword:     ข่าวรายวัน  อุตสาหกรรมเป้าหมาย  แรงงาน  แรงงานอุตสาหกรรม 

13 ม.ค. 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2561 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5-2.5 สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 3.4-4.6 เพราะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตปี 2561 ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3-4 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าการผลิตและการส่งออกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และ 7 ตามลำดับ ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ IC ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของสินค้าประเภทเทคโนโลยีสูงขึ้น อุตสาหกรรมรถยนต์ คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.56 และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใยและผ้าผืนไปยังตลาด CLMV ซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญของโลก

อย่างไรก็ตามในปีนี้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยฐานแรงงานเข้มข้นในอุตสาหกรรมหนักไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการแรงงานในกลุ่ม 10 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ปี 2560 - 2564 พบว่า มีความต้องการแรงงานภาพรวมเฉลี่ย 69,242 คนต่อปี โดยอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมดิจิทัล

ส่วนการดำเนินงานเตรียมพัฒนาแรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 3 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดไปยังสาขาอื่น รวมทั้งการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยวางแผนพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม 100,000 คน ภายใต้โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันในสังกัด

ที่มา: 1. https://prachatai.com/journal/2018/01/74939

       2. TNN24

Share this Post:
View article: 472