สถิติมููลค่าการส่งออก-นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560

Keyword:     มกราคม-พฤศจิกายน 2560  สถิติส่งออก-นำเข้า  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ตารางมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

 

ตารางมูลค่านำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

 

Share this Post:
View article: 2186