รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนพฤศจิกายน

Keyword:     นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  พฤศจิกายน 2560 

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนพฤศจิกายน มีมูลค่า 592.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.81 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 415.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 ทำให้เกินดุลการค้า 176.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้สิบเอ็ดเดือน มีมูลค่าการส่งออกรวม 6,116.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 4,303.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.34 ทำให้เกินดุลการค้า 1,813.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (พฤศจิกายน)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนพฤศจิกายน พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 387.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.76 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 124.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.18 จากผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.03 ตลาดส่งออกผ้าผืนหลักที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อย 33.84 8.89 และ 14.72 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 69.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.67 ตลาดส่งออกเส้นด้ายหลักที่ขยายตัว เช่น เกาหลีใต้ ตุรกี และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.55 17.82 และ 35.84 ตามลำดับ  และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 73.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.87 ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น จีน ตุรกี และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.22 30.63 และ 51.89 ตามลำดับ และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออก 204.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 โดยส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 3.90 ในขณะที่เครื่องยกทรงและส่วนประกอบและถุงเท้าและถุงน่องยังขยายตัว ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัว เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.36 28.27 และ 2.66 ตามลำดับ

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-พฤศจิกายน)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิบเอ็ดเดือน พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 3,971.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 1,264.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.42 จากส่งออกไปเวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.94 3.10 และ 9.69 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 704.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตลาดหลักในการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.39 และ 3.30 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 729.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.71 โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.87 สำหรับเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 2,145.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.93 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 5.11

ตารางมูลค่านำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (พฤศจิกายน)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนพฤศจิกายน พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 277.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.44 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้ายและเส้นใย มีมูลค่านำเข้า 130.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 โดยนำเข้าจากจีน ญี่ปุ่นและไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 11.19 และ 18.34 ตามลำดับ ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 147.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.30 โดยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 ลดลงร้อยละ 9.86 และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 137.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.83 จากการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89 โดยนำเข้าจากจีน กัมพูชา และตุรกี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97 53.12 และ 31.70 ตามลำดับ

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-พฤศจิกายน)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิบเอ็ดเดือน พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 3,042.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าด้ายและเส้นใยเป็นมูลค่า 1,518.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.71 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 1,524.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.22 สำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 1,260.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.45 โดยนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-พฤศจิกายน)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสิบเอ็ดเดือน พบว่า ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.38 6.70 3.91 และ 10.23 ตามลำดับ ในขณะที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 4.49 จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม คิดเป็นมูลค่า 725.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.07 โดยสินค้าที่ส่งออกไปอาเซียนโดยส่วนใหญ่เป็นผ้าผืน คิดเป็นมูลค่า 619.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 โดยมีเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชาเป็นตลาดส่งออก 3 อันดับแรก ตลาดญี่ปุ่น เครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 351.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.38 ตลาดจีน เส้นใยประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 139.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.87 และตลาดสหภาพยุโรป เครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 469.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

คาดว่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวได้ดี เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญของโลกขยายตัว โดยเฉพาะเวียดนาม ตุรกี และบังกลาเทศซึ่งเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายใหญ่ของโลก ทำให้ความต้องการวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นผ้าผืน เส้นด้ายและเส้นใยประดิษฐ์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

8 มกราคม 2560

 

Share this Post:
View article: 17602