รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนพฤศจิกายน 2560

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  พฤศจิกายน 2560  ภาวะเครื่องหนัง 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤศจิกายน 2560 มีมูลค่า 142.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 137.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนพฤศจิกายน ดุลการค้าเกินดุล 5.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งผลให้สิบเอ็ดเดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) ปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,527.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 1,571.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 43.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-พฤศจิกายน  2560

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 55.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าการส่งออกรองเท้าแตะและรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56 และ 20.04 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 26.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกกระเป๋าทาง และเครื่องเดินทางอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.57 และ 48.74 และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 60.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.73

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-พฤศจิกายน  2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 571.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.96 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 268.67ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเครื่องเดินทางอื่น ๆ ขยายตัวเพียงกลุ่มสินค้าเดียวที่ร้อยละ 24.00 และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 687.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.75

 

ตาราง มูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-พฤศจิกายน  2560

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 58.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 34.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้ากีฬาและรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.17 และ 8.44 กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 44.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ากระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.17

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 812.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 360.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้ากีฬาและรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.45 และ 5.41 กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 398.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.85 และ 1.15

ตลาดส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560


ที่มา : Global Trade Atlas

ตลาดส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

         การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยไปยังตลาดต่างประเทศ 5 อันดับแรก ในช่วงสิบเอ็ดเดือน (มกราคม-พฤศจิกายน 2560) พบว่า ส่งออกไปเวียดนาม จีน และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.91 20.08 และ 0.33 ตามลำดับ ในขณะที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ลดลงร้อยละ 2.44 และ 22.01 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสินค้า พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 9.05 11.04 และ 13.31 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 4.61 และ 27.58 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.49 และ 18.53 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทย คาดว่าน่าจะขยายตัว เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ความต้องการสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของโลกเพิ่มขึ้น อีกทั้งความต้องการหนังฟอกหนังอัดในเวียดนามยังมีอยู่ และตลาดส่งออกสำคัญของไทยยังขยายตัว เช่น เวียดนาม จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีตลาดที่น่าสนใจอย่างเกาหลีใต้ที่มีการขยายตัวสูง

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

16 ม.ค. 60

 

 

Share this Post:
View article: 385