ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Textile Industry Transformation : การต่อยอดนวัตกรรมสิ่งทอสู่เชิงพาณิชย์”

Keyword:     textile industry transformation  thai-idc  การต่อยอดนวัตกรรมสิ่งทอสู่เชิงพาณิชย์  สัมมนา  สัมมนาฟรี สัมมนา (ฟรี!!)

“Textile Industry Transformation :
การต่อยอดนวัตกรรมสิ่งทอสู่เชิงพาณิชย์”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร Thai-IDC
(ซอยตรีมิตร พระราม 4) 

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560)

- สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี!)
- ที่นั่งจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/QzaQVTFOaGAcnvCE3
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-713-5492-9
  ต่อ 732(ณัฎฐวดี) 737(นนิฌา) และ 391(พัชรสุ)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหหนดการและวิทยากรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
- วิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ (*)
- ดาวน์โหลด : กำหนดการ

Image Gallery

Share this Post:
View article: 1034