โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปี 2561

Keyword:     fabric  นวัตกรรม  ประชาสัมพันธ์  โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน 

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปี 2561

(จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์) 

รับสมัครผู้ประกอบการด้านส่ิงทอ (OTOP) ระดับ 4-5 ดาว และ SMEs
เข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผ้าทออีสานและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบที่นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพผ้าทออีสานและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3. เพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเผยแพร่ผลงานของผู้ประกอบการ โดยนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ประกอบการสิ่งทอ (OTOP)  ระดับ 4-5 ดาว หรือ SMEs
2. มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์
3. มีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ และพื้นที่ 

ธันวาคม 2560 - สิงหาคม 2561
พื้นที่จังหวัด ขอนแก่น อุดรธานี สุรินทร์

ติดต่อสอบถาม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาคารอำนวยการส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0 2713 5492-9 ต่อ 410 (คุณจิตรลดา)
 

เอกสารเพิ่มเติม

Image Gallery

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 1066