พิธีปิดการอบรมความรู้สิ่งทอให้กับผู้ประกอบการในอาเซียน

Keyword:     กระบวนการฟอกย้อม  ความรู้สิ่งทอ  เทคโนโลยีสิ่งทอ 

พิธีปิดการอบรมความรู้สิ่งทอให้กับผู้ประกอบการในอาเซียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศในเขตอาเซียน ซึ่งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการอบรมในด้านสิ่งทอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจด้านกระบวนการฟอกย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จผ้าผืน รวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งทอแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรม Third Country Training Programme on Skill Development for Material Processing for Mekong Countries จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2560


ผู้รับการอบรมจากซ้าย Mr. Thour Sokundara ประเทศกัมพูชา Ms. Lay Mouyleang ประเทศกัมพูชา Mrs. Le Thi Bich Thuy ประเทศเวียดนาม และ Mr. Oudone Somaloon ประเทศลาว
 

Share this Post:
View article: 649