THTI จัดอบรมความรู้สิ่งทอให้กับผู้ประกอบการในอาเซียน

Keyword:     กระบวนการฟอกย้อม  เทคโนโลยีสิ่งทอ 

THTI จัดอบรมความรู้สิ่งทอให้กับผู้ประกอบการในอาเซียน


คุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กิจกรรม Third Country Training Programme on Skill  Development for Material Processing for Mekong Countries จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2560 ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศในเขตอาเซียน ซึ่งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการอบรมในด้านสิ่งทอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจด้านกระบวนการฟอกย้อม พิมพ์ และการตกแต่งสำเร็จผ้าผืน รวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งทอแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีคุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560


ผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศในเขตอาเซียน จากซ้าย  Mrs. Le Thi Bich Thuy ประเทศเวียดนาม Ms. Lay Mouyleang ประเทศกัมพูชา Mr. Thour Sokundara ประเทศกัมพูชา และMr. Oudone Somaloon ประเทศลาว
 

Share this Post:
View article: 699