การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติต่อยอดสู่อุตสาหกรรม New S-Curve

Keyword:     อุตสาหกรรม new s-curve  เส้นใยธรรมชาติ 

มจพ. ศึกษาดูงานการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติต่อยอดสู่อุตสาหกรรม New S-Curve นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศอินเดีย และนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ไทย-อินเดีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การทดสอบสิ่งทอ โดยเฉพาะการนำเส้นใยธรรมชาติไปเป็นวัสดุเสริมแรงต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม New S-Curve ตอบสนองนโยบายภาครัฐบาลที่ผลักดันอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฯลฯ จึงได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นสถาบันเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อร่วมกัน
สนับสนุนการวิจัยอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ยกระดับเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรม New S-Curve

Share this Post:
View article: 942