รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนกันยายน 2560

Keyword:     กันยายน 2560  นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  ภาวะเครื่องหนัง 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนกันยายน 2560 มีมูลค่า 140.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 130.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนกันยายนดุลการค้าเกินดุล 9.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งผลให้เก้าเดือน (มกราคม-กันยายน) ปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,193.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 1,297.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 103.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-กันยายน 2560

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนกันยายน 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 45.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.67 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกรองเท้าแตะและรองเท้าอื่นๆ ลดลงร้อยละ 9.50 และ 21.37 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 27.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.65 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกกระเป๋าทาง และเครื่องเดินทางอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.47 และ 40.51 และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 67.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.84 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.23

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-กันยายน 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 466.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าอื่น ๆ  ลดลงร้อยละ 0.18 และ 2.82 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 216.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเครื่องเดินทางอื่น ๆ ขยายตัวเพียงกลุ่มสินค้าเดียวที่ร้อยละ 18.97 และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 510.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 12.81

 

ตาราง มูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-กันยายน 2560

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนกันยายน 2560 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 69.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 32.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่รองเท้ากีฬามีการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.72 กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 28.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.11 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 13.90

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-กันยายน 2560 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 689.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 291.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้ากีฬาและรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.84 และ 5.54 กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 316.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ  ลดลงร้อยละ 2.18

ตลาดส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-กันยายน 2560


ที่มา : Global Trade Atlas

ตลาดส่งออกและนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

         การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยไปยังตลาดต่างประเทศ 5 อันดับแรก ในช่วงเก้าเดือน (มกราคม-กันยายน 2560) พบว่า ส่งออกไปเวียดนามและจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43 และ 17.62 ในขณะที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 1.35 26.23 และ 1.27 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสินค้า พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 4.67 และ 22.51 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 3.73 และ 24.22 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.54 และ 16.91 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทย คาดว่าน่าจะขยายตัว เนื่องจากจะใกล้เทศกาลปีใหม่ซึ่งน่าจะส่งผลให้ความต้องการสินค้าของหลายประเทศขยายตัว และด้วยคุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับในเรื่องของฝีมือการตัดเย็บทำให้การส่งออกรองเท้าหนังของไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา และเดนมาร์ก ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนขยายตัว

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

17 กันยายน 2560

 

Share this Post:
View article: 456