โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560

Keyword:     จำนวน  อัญมณีและเครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  แรงงาน  โรงงาน  โรงงานอัญมณี  ไตรมาส 3/2560 

โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-กัยายน 2560

111.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสุดสิ้น ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนรวม 802 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 12 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 1 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560

222.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสิ้นสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 (เดือนมกราคม-กันยายน) มีจำนวนแรงงานที่เข้าระบบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 1,016 ราย จำนวนแรงงานที่ออกจากระบบในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 150 ราย และจำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบของโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 60 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในไตรมาส 3/2560 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 131.8 ล้านบาท และคนงานรวม 291 คน ประกอบด้วย

  1. โรงงานการทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 4 โรงงาน

  2. โรงงานทำดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญอื่น จำนวน 1 โรงงาน

ทั้งนี้ ไม่ปรากฎโรงงานที่ขยายกิจการ และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

Share this Post:
View article: 374